โครงการบวชพระ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กมธ.ศาสนาฯ จัดแถลงข่าวบวชพระเข้าพรรษา 1 แสนรูป ฉลองพุทธชยันตี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. ที่ห้องแถลงข่าว อาคาร 1 รัฐสภา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย และอีกกว่า 40 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าวโครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา พ.ศ.2555

หลักการและเหตุผล

แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทย เกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงาม จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก คำตอบของการดำรงความรุ่งเรืองและความสุขของประชาชาติไทยก็คือ การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินไทย ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรม ดังนั้น การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชาวไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการธำรงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก(ครูชาย)

        ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม คณะสงฆ์ทั่วประเทศ และ ๒๔ องค์กรภาคี ได้จัดให้มี “โครงการอุปสมบทหมู่ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก และโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี และศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี สำหรับผู้บริหาร หรือครู ที่ได้รับการคัดเลือกจากต้นสังกัด หรือสมัครใจเข้าร่วมการอบรม
เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านศีลธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นต้นแบบด้านศีลธรรม และคุณธรรมอย่างแท้จริง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการการศึกษาด้านศีลธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ ทั้งชายและหญิงเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 40

จุดเริ่มต้นของชีวิต … สู่ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายสามัญ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 25 ปี

      การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น มิใช่มีเพียงปริญญา แต่ควรที่จะศึกษาวิชาในการดำเนินชีวิต ควบคู่กันไปด้วยความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตเท่านั้น ซึ่งยังขาด ความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? และจะดำเนินชีวิตไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร? ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งย่อมก่อให้เกิดสติ ปัญญา ความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ที่ให้โอกาสตนเองได้มาศึกษา สมกับเป็นบัณฑิต ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงธรรมทายาทภาคฤดูร้อน

๑ แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕


โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตกับการสร้างบารมีแสนปลื้ม

      จากความสำเร็จของโครงการบวชพระ ๑ แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ในดำริของพระเทพญาณมหามุนี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเหล่าพุทธบริษัททั้งสี่ และเหล่ากองทัพธรรมกองพันสถาปนาผู้ทำหน้าที่พระพี่เลี้ยงที่สำคัญ ผู้เป็นทั้งต้นบุญและต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติศีลาจารวัตรอันงดงาม

ค้นหา