โครงการบวชพระ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 

ขอเชิญชวนชายไทยทุกท่าน ร่วมบรรพชา อุปสมบท ในโครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี พ.ศ.2556 เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสุขในปัจจุบันและในภพชาติเบื้องหน้า อีกทั้งเพื่อทดแทนพระคุณของบุพการี และสืบอายุพระพุทธศาสนา "บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช"

ดาวน์โหลดใบสมัครบวช

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

บวช คือ คำตอบสุดท้ายของลูกผู้ชายที่ต้องการทดแทนคุณ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทครูแก้ว ภาคฤดูร้อน

     โอกาสครั้งสำคัญ... ที่จะได้พัฒนาศักยภาพผู้นำ ได้ฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแบบเต็มหลักสูตร เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องราวชีวิตหลังความตายจากกรณีศึกษา เพื่อนำไปเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์โดยตรงกับตนเอง และสามารถนำไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ในโรงเรียน โดยคำสอนของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) และ พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) อีกทัั้งจะได้รับมอบเกียรติบัตรจากคุรุสภาในฐานะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2555 ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น แบบใจถึงใจจาก พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ความเป็นมาของโครงการอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

    สืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “โรงเรียนดีประจำตำบล” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน ได้มีโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6,545 โรงเรียน จนกระทั่งในปีการศึกษา พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเร่งด่วนให้พัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมนำวิชาการ โดยให้เกิดการประสานงานกันภายในชุมชนระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีชื่อย่อว่า “บวร”

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี (โครงการ 2)

อบรมระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ.2556
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

"ชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่สูงส่ง น่าเคารพ กราบไหว้ เทิดทูนบูชา น่าปลื้ม และภาคภูมิใจ"

    เนื่องในวาระอันเป็นสิริมงคล ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่ควรแก่การจดจำ ด้วยการบวชเป็นพระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี ร่วมสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในจิตใจอย่างเต็มที่โดยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา น้อมจิตใจให้สูขสงบ ใสสว่าง บริสุทธิ์ผ่องใส และบวชบูชาธรรม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติบูชาอันประเสริฐกว่าการบูชาด้วยสิ่งใดๆ แด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้เป็นผู้นำและต้นแบบในการสร้างบุญบารมีของพวกเราทุกคน ดังนั้น แม้จะบรรพชาอุปสมบทเพียงระยะเวลาสั้น ก็ย่อมจะเกิดผลานิสงส์มากมาย บุญบารมีนี้จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกประทับแน่นอยู่ในจิตใจเราตลอดไป

ค้นหา