ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

หลักการและเหตุผล

      แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทย เกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม จนได้รับการกล่าวขานเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก

      คำตอบของการดำรงความรุ่งเรืองและความสุขของประชาชาติไทยก็คือ การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินไทย ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรม ดังนั้น การสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการธำรงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคน

     จากโครงการบวชครั้งประวัติศาสตร์ คือโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบล, โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย, โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ในปีพ.ศ.2553, 2554 และปีพ.ศ.2555 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม คณะสงฆ์ สาธุชนและองค์กรภาคีที่ร่วมโครงการ ต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้นและเห็นพ้องต้องกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวช ให้กลับมาเป็นค่านิยมกระแสหลักของชายไทย ดังเช่นบรรพกาล

     คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัด “โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้พุทธบริษัทไทยได้สร้างบุญใหญ่อีกวาระหนึ่ง และจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยให้ดับร้อน ฝ่าภัยวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
 2. เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่ และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย
 3. เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป

เป้าหมาย

ผู้อุปสมบทจากทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย จำนวน 100,000 คน โดยคุณสมบัติผู้เข้าอุปสมบท มีดังนี้

 1. เป็นชายแท้อายุ 20 – 50 ปี
 2. จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
 4. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
 5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
 6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่  4 กรกฎาคม พ.ศ.2556
 • ระยะเวลาอบรมและอุปสมบทรวม 124 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
 • เริ่มอบรม: วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
 • บรรพชา: วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย
 • อุปสมบท: วันพฤหัสบดีที่ 18 – วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ วัดต่างๆทั่วประเทศ
 • บำเพ็ญธุดงควัตร: วันจันทร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2556
 • รับประกาศนียบัตร – ปิดการอบรม: วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

สถานที่อบรม: วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

ที่ปรึกษาโครงการ

ประธานที่ปรึกษา

 • สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

กรรมการที่ปรึกษา

 1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.9) - วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
 2. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.9) - วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 3. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9) - วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
 4. พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9) - วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
 5. พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.3) - วัดยานนาวา
 6. พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.6) - วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 7. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9) - วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 8. พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.7) - วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
 9. พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.6) - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
 10. พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.9) - วัดทินกรนิมิต
 11. พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) - วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
 12. พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9) - วัดสามพระยาวรวิหาร
 13. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9) - วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 14. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) - วัดสระเกศราชวรวิหาร
 15. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9) - วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 16. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9) - วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
 17. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) - วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย
 18. พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.9) - วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
 19. พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.9) - วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
 20. พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.9) - วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
 21. พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) - วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 22. พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.9) - วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 23. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.9) - วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
 24. พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตฺตทนฺโต ป.ธ.4) - วัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา
 25. พระเทพสุธี (สงคราม อสิญาโณ ป.ธ.9) - วัดไตรธรรมาราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 26. พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.9) - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
 27. พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.5) - วัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
 28. พระราชวิสุทธิเวที (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.9) - วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
 29. เจ้าคณะจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน
 2. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 3. วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
 4. สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
 5. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 6. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

 

ผู้อุปถัมภ์โครงการ

 • พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานมูลนิธิธรรมกาย

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

1.สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ 21.สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา
2.สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 22.สมาคมพุทธรักษา
3.สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล 23.สมาคมเศรษฐีธรรม
4.สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย 24.สมาคมวิทยุและโทรทัศน์กล้าตะวัน
5.สมาคมส่งเสริมความดีสากล 25.สมาคมคนรักษ์พุทธศาสน์
6.สมาคมพุทธบุตร 60 26.สมาคมครอบครัวสดใส
7.สมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก 27.สมาคมบัณฑิตสดใส
8.สมาคมสื่อสร้างสรรค์เยาวชน 28.สมาคมพัฒนาชาติร่มเย็น
9.สมาคมเรียนรู้คู่รอยยิ้ม 29.สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว
10.สมาคมพัฒนาการเรียนรู้ 30.สมาคมคนรักบ้าน
11.สมาคมรัตตัญญู 31.สมาคมสร้างสรรค์สันติภาพ
12.สมาคมแสงระวี 32.มูลนิธิรัตนคีรี
13.สมาคมส่งเสริมสร้างความดี 33.มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์
14.สมาคมพัฒนาชุมชนสดใส 34.มูลนิธิศานติโลกา
15.สมาคมรวมใจไทยปทุม 35.ชมรมบ้านแก้ว
16.สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและความดีสากล 36.องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก
17.สมาคมรวมใจไทยร่มเย็น 37.ชมรมครอบครัวอบอุ่น
18.สมาคมเพื่อนแพทย์ไร้พรมแดน 38.ชมรมดุสิตร่วมใจ
19.สมาคมบัณฑิตรัตน์ 39.ชมรมพ่อค้าแม่ค้าประตูน้ำ
20.สมาคมพุทธศาสตร์สัมพันธ์ 40.ชมรมอุบาสิกาแก้วทั่วไทย ทั่วโลก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เป็นมหากุศล สร้างความร่มเย็นและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินไทย
 2. เกิดความร่วมมือในทางสร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชนทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
 3. สร้างผู้นำในการเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกภาคส่วน ทั่วประเทศไทย
 4. ผู้เข้าอุปสมบทได้เรียนรู้หลักธรรมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

ค้นหา