ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ความเป็นมาของโครงการอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

    สืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “โรงเรียนดีประจำตำบล” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน ได้มีโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6,545 โรงเรียน จนกระทั่งในปีการศึกษา พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเร่งด่วนให้พัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมนำวิชาการ โดยให้เกิดการประสานงานกันภายในชุมชนระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีชื่อย่อว่า “บวร”

 

    จากนั้นโครงการ “โรงเรียนดีประจำตำบล” ก็ได้เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น “โรงเรียนดี ศรีตำบล” ซึ่งโครงการนี้ ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เพื่อให้คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้มาศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรม เพื่อปลูกฝังศีลธรรมตามหลักพุทธวิธีใน “โครงการอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน” อีกทั้งยังเป็นการสร้างแกนนำในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาและศีลธรรมไทย เพื่อสร้างเด็ก เยาวชน และคนดีให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อนำความสงบร่มเย็นมาสู่สังคมไทย และที่สำคัญยังเป็นการทำให้ชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง มีกิจกรรมงานบุญ เกิดการตื่นตัวในการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำให้สังคมไทยสงบร่มเย็น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้คุณครู ผู้ปกครอง ประชาชน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อุปสมบทศึกษาธรรมะเป็นต้นแบบทางศีลธรรม และเป็นพระพี่เลี้ยงในการบรรพชาสามเณร
 2. เพื่อปลูกฝังศีลธรรมความดีงามให้แก่เยาวชนโดยอาศัยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 3. เพื่อให้เยาวชนศึกษาและฝึกปฏิบัติการเจริญสมาธิภาวนา เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจของเยาวชนให้ห่างไกลจากอบายมุข และบาปอกุศลทั้งหลาย
 4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างของตนในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาที่จะปลูกฝังศีลธรรมความดีให้แก่เยาวชนของชาติ
 6. เพื่อสนับสนุนนโยบายของชาติในการสร้างเยาวชนคนเก่งและดีให้แก่สังคม

ที่ปรึกษาโครงการ

ประธานที่ปรึกษา: สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม, คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

กรรมการที่ปรึกษา

 1. พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ
 2. พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
 3. พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ
 4. พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี
 5. พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์
 6. พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่
 7. พระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ) วัดนพวงศาราม จ.ปัตตานี
 8. พระราชปัญญาเวที รองเจ้าคณะภาค 4 วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์
 9. พระราชสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 4 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 10. พระราชพุทธิวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี วัดกวิศราราม จ.ลพบุรี
 11. พระราชวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่
 12. พระราชเมธี เลขานุการเจ้าคณะภาค 8 วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
 13. พระโพธินันทมุนี หัวหน้าพระธรรมทูต อินเดีย-เนปาล วัดป่าพุทธคยา ประเทศอินเดีย
 14. พระกิตติสารมุนี เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
 15. พระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 16. พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 17. พระศรีสุธรรมมุนี เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรุงเทพฯ
 18. พระวิมลรัตนาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
 19. พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนใต้ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง
 20. พระครูวรกิตติโสภณ เจ้าคณะแขวงคลองภาษีเจริญ วัดนาคปรก กรุงเทพฯ
 21. พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี (กรรมการและเลขานุการ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. คุรุสภา
 3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 5. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
 6. มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม
 7. วัดพระธรรมกาย
 8. ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

หมายเหตุ

 • การบรรพชาสามเณร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) ทางคณะพระสังฆาธิการจะให้การสนับสนุน คือ
 1. ให้ยืมบาตร เต็นท์
 2. จัดเตรียมหลักสูตรและมอบสื่อการสอนทั้ง Power Point, DVD การเทศน์สอน หนังสือสวดมนต์
 3. จัดเตรียมผ้าไตรจีวรให้ โดยสามารถร่วมบุญชุดละ 1,500 บาท ซึ่งประกอบด้วยจีวร 2 ผืน, สบง 2 ผืน, อังสะ 2 ตัว, รัดประคด 1 เส้น, ผ้ารัดอก 1 ผืน, ผ้ารับประเคน 1 ผืน, ผ้าสรงน้ำ และผ้านุ่งนาค (ให้สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์อบรม)
 • การอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน ทางคณะพระสังฆาธิการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมและบรรพชาอุปสมบททั้งหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. โทรศัพท์ 02-831-1234

ผู้อุปถัมภ์โครงการ: พระเทพญาณมหามุนี วิ.

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, ประธานมูลนิธิธรรมกาย

ค้นหา