โครงการบวชพระ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา

ประจำปีพุทธศักราช 2566

อบรมระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 


กำหนดการ

เปิดโครงการ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2566
บรรพชา 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566
เข้าพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566
จบโครงการ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 

บวช
ทดแทนคุณคุณบิดามารดา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เปิดทางสวรรค์และพระนิพพานให้กับตนและทุกคนในโลก

สอบถามโทร 086-755-0822, 089-754-8925

 

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก ประจำปี พุทธศักราช 2566

อบรมระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามโทร. 089-754-8925, 086-755-0822

660211_11.jpg - 122.77 kB

 

กำหนดการ

- พิธีตัดปอยผม : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566

- พิธีขอขมา มอบบาตร ผ้าไตร บรรพชา อุปสมบท : วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2566

- วันคุ้มครองโลก : วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566

- จบโครงการ : วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ครบ 2 เข็ม และแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. ก่อนเข้าโครงการ

2. เป็นชายแท้ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ อายุ 20-50 ปี

3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ผ่านการสัมภาษณ์ และสอบขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

5. เป็นผู้มีความพฤติกรรมดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

6. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

7. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหาร

8. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว
    เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคหอบหืด *ต้องผ่านการตรวจร่างกายในวันที่กำหนด

9. แพ้อาหารหรือยาชนิดใดให้แจ้งทางคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

10. ไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก

11. มีคุณสมบัติการบวชตามกฎมหาเถรสมาคม

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. ใบรับรองการอุปสมบทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

 

สอบถามโทร.

089-754-8925

086-755-0822

  

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7

International Buddhist Society Thammatayat Ordination Program (IBSTOP#7)

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษา หรือ
จบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (อายุระหว่าง 18-28 ปี)

ภาคฤดูร้อน : อบรมระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ภาคฤดูฝน : อบรมระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


660201_14.jpg - 818.42 kB

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 50 (ภาคฤดูร้อน)

อบรมวันที่ 26 มีนาคม – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รับสมัครนักศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว อายุ 18 -30 ปี
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

บวชตอบแทนพระคุณ ให้พ่อแม่ปลื้มใจ
ศึกษาธรรมะอย่างถูกต้อง เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต

 

660201_10.jpg - 771.54 kB

 

          โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยหลักความดีสากล 5 ประการ ผู้อบรมจะได้ศึกษาธรรมะประกอบด้วยสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ฝึกสมาธิ(Meditation)ปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565

อบรมระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 - 7 มีนาคม พ.ศ.2566

"บวช" ทดแทนพระคุณบิดามารดา
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เปิดทางสวรรค์และนิพพาน
ให้กับตนและทุกคนในโลก

สมัครบวชที่ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1234, dmycenter.com


โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล