โครงการบวชพระ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2564

อบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

เข้าโครงการ : วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

อุปสมบท : วันจันทร์ที่ 6- วันพุธ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564

จบการอบรม : วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

รวมเวลาอบรม 68 วัน

โทร. 02-831-1234

 

บวช 

บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา   สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

เปิดทางสวรรค์และนิพพาน    ให้กับตนและทุกคนในโลก

 

 

 

อานิสงส์ของการบวช

1. ประโยชน์อานิสงส์ที่ตัวผู้ขอบรรพชาจะได้รับนี้อย่างหนึ่ง

2. ประโยชน์อานิสงส์ที่ญาติทั้งหลายมีบิดา มารดา เป็นต้น จะได้รับ นี้อย่างหนึ่ง

3. ประโยชน์ที่เพื่อนมนุษย์สัตวโลกทั้งหลายจะพึงได้รับ ตลอดจนศาสนาจะพึงได้รับร่วมกัน นี้อีกอย่างหนึ่ง

 

 

วัด จังหวัด ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน ชัยนาท ชัยนาท พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม (ศรัณยวงศ์) 085-0454625
ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม นครปฐม พระพีรพงศ์ ปญฺญาธิโก 087-1692045
ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี พระกล้า จิตฺตรกฺโข (ใจภักดี) 083-5406402
ศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวง ปทุมธานี พระมหาวิชิต ธมฺมวชิโร (ไหลหาโคตร) 081-4867477
ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี พระปิยะพงษ์ วิสาลธมฺโม (สุขเกิด) 096-3528293
ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา พระมานพ อคฺคมาณโว (ชิตะ) 082-9542465
ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระภานุมาศ ปชฺโชโต (ม่วมกระโทก) 085-9196192
ธุดงคสถานแก้วอุทัย พระนครศรีอยุธยา พระพงษ์ศักดิ์ ชุณหารุโณ (อรุณโณ) 061-8544956
ธุดงคสถานพัฒนานิคม ลพบุรี พระเมธี สมฺมาปญฺโญ (วัฒนเสถียรวงศ์) 080-6455652
ธุดงคสถานชัยบาดาล ลพบุรี พระนคร คุณโรจโน (โรจนศิริ) 092-2194242
ธุดงคสถานเมืองลพบุรี ลพบุรี พระวัชระ ฐิตสํวโร (สุขเจริญคณา) 088-2278147
ธุดงคสถานบ้านหมี่ ลพบุรี พระสุรชัย ชยสโม (เสมอภาค) 080-1965956
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี สระบุรี พระสมใจ อิทฺธิพทฺโธ (ทวีวงค์) 087-6686713
ศูนย์อบรมธรรมอุทยานบ้านแป้ง สิงห์บุรี พระสถาปัตย์ สุรพนฺโธ (ศิริพุฒิพงศ์) 081-5966645
ธุดงคสถานอ่างทอง (สวนศิลาวรรณ) อ่างทอง พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร (อินทร์ทอง) 090-9165549
ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง กาญจนบุรี พระธีรพัฒน์ กุลธีโร (สิทธิบวรสกุล) 083-5406603
วัดสุวรรณคีรี(เขาปูน) กาญจนบุรี พระพนัส อินฺทวณฺโณ (จี่กลาง) 087-4886524
ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี กาญจนบุรี พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ปิยสีโล (นาคทิพย์) 089-1753765
วัดสิทธิสังฆาราม ประจวบคีรีขันธ์ พระบารมี อธิจิตฺโต (วิชัยศักดิ์) 087-0976072
ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน (พุ่มสุข) 086-0100450
ศูนย์อบรมหัวหินแก้วศิลาธรรม ประจวบคีรีขันธ์ พระหนู สุภาสโก (เนื่องสีดำ) 081-5722827
ธุดงคสถานเขาย้อย เพชรบุรี เพชรบุรี พระเสวียน ฌานสุโข (คำสุข) 086-4123194
ศูนย์อบรมเยาวชน เพชรบุรี เพชรบุรี พระเอกสิทธิ์ เอกสิทฺโธ (อรัญญกูลกาญจน์) 083-9155699
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช ราชบุรี พระวิจิตต์ ธนปาโล (วิสิทธิ์ธนาวัฒน์) 083-1797281
ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมสวนผึ้ง ราชบุรี พระสรรชัย ธมฺมวุฑโฒ (ปาเปิง) 086-1724643
ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจอมบึง ราชบุรี พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน (แสงฐิตาพันธุ์) 091-4269995
ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธาราม ราชบุรี พระวิสุทธิ์ วิสุทธิโก (พริ้งเพราะ) 089-6243458
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม พระศุภนิมิตร์ ถิรโสตฺถิโก (พูลสวัสดิ์) 086-7668240
ศูนย์อบรมเยาวชนสมุทรสาคร สมุทรสาคร พระพันธุ์เอก ฐานสกฺโก (อนันทศักดิ์) 083-5408077
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี สุพรรณบุรี พระสุเชษฐ์ ปญฺญาวชิโร (วิวัฒนะ) 089-4024514
ธุดงคสถานจันทปุระ จันทบุรี พระครูวินัยธรวศิล จนฺทกนฺโต (จันทร์แพทย์) 081-8620035
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี พระหิรัญ ฐิตวฑฺฒโน (ตัณฑกิจวัฒนะ) 081-5576883
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี จันทบุรี พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ 081-5754373
ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พระชัยนริน 082-4992499  
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา พระวสันต์ สิริสุโภ (ศรีศุภอักษร) 089-7865872
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม (แต้วัฒนา) 086-4770829
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรี ชลบุรี พระมหาอภิชาติพงศ์ อภิชญฺโญ (พรหมขำ) 089-7474711
ธุดงคสถานชลบุรี ชลบุรี พระขวัญชัย ชยธมฺโม 087-5923459
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด ตราด พระมหาวันชนะ ญาตชโย (ตัณฑะดิลก) 089-7700821
วัดทวีพูลรังสรรค์ นครนายก พระครูสุธรรมมังคโลภาส (มงคล สุมงฺคโล) 081-4051506
วัดบางปรัง(นางปรัง) นครนายก พระมหาชัยยะ จนฺทสโม (จันทคร) 081-4361825
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดนครนายก นครนายก พระจิรศักดิ์ จิรรตโน (ดวงคำ) 083-5406401
ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ ปราจีนบุรี พระศิริมงคล สิริมงฺคโล (คนซื่อ) 094-4855651
วัดหนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี พระมหาฉลองชัย คณุตฺตโม (พิมพ์งาม) 086-8933594
ธุดงคสถานปราจีนบุรี ปราจีนบุรี พระอโนทัย สุทฺธิพโล (เพ็งด้วง) 092-9388345
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง (เขาช่องลม) ระยอง พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ (ช่อเรี่ยม) 086-3223496
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ สระแก้ว พระประจักษ์ ชยมงฺคโล (เกิดมงคล) 065-2965629
ศูนย์อบรมเยาวชนตาพระยาจังหวัดสระแก้ว สระแก้ว พระทวี อาจารภทฺโท (ไหว้พรม) 081-5670627
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เขาแก้วเสด็จ พระศุภโชค สุภคฺโค (เลิศธิติพฤทธิ์) 081-4236841
ศูนย์ปฏิบัติธรรมกระบี่ กระบี่ พระธีรศักดิ์ เตชปุญฺโญ (คงสบาย) 098-1137663
ธุดงคสถานชุมพร ชุมพร พระพันธ์ดิษฐ ยติวํโส (วงค์วนา) 099-5591914
ธุดงคสถานนครธรรม นครศรีธรรมราช พระมหามนทวัส ธมฺมานนฺโท (ชาลีทา) 089-4008603
ศูนย์อบรมเยาวชนพังงา พังงา พระมหาทวี อินฺทโชโต (ปรางจันทร์) 084-5562609
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต ภูเก็ต พระสุริยา พลญฺชโย (พลกลาง) 083-5408155
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนอง ระนอง พระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีรกุโล (จันทร์ธีระกุล) 089-4393929
ธุดงคสถานสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พระอนุชา ทานิสฺสโร (มุ่งประสิทธิชัย) 081-6983224
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรัง ตรัง พระปราโมทย์ อติปุญฺโญ (บุญประกอบ) 081-5966833
ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส นราธิวาส พระสมุห์สุชยา มุนิเสฏฺโฐ (จินดา) 064-8298995
ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี พระจิระศักดิ์ คุณสกฺโก (พรมศร) 085-0809184
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง พัทลุง พระอุดมศักดิ์ จารุสกฺโก (แสงเดือน) 090-6423220
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง ยะลา ยะลา พระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ (กาฬมิค) 081-4782699
ศูนย์ชุมชนสันติสุขเบตง ยะลา พระสุพจน์ มหาสกฺโก (คงสีพุฒ) 087-4962323
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ สงขลา พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน (พิทยาวิวัฒน์กุล) 093-6783457
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูล สตูล พระประกิจ ปโยโค (พฤษศรี) 087-3941431
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย เชียงราย พระปฐม ฐานปิโย (พลอยรัมย์) 062-2569921
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย เชียงราย พระภวินทร์ ฐานินฺโท (ภิรมยาภรณ์) 081-6850009
วัดวังกอง เชียงใหม่ พระครูสุนันทนิเวศน์ (สำเริง อุปลคุโณ) 086-9111688
วัดแม่ลาย เชียงใหม่ พระมหาดนัย อิทฺธิปาโล (ยั่งยืนกุล) 081-9517517
สนแก้ววนาราม เชียงใหม่ พระฉัตรมงคล ฉตฺตลาโภ (ลาภเจริญ) 081-4928607
วัดทุ่งเจริญธรรม เชียงใหม่ พระภัทรพล ขนฺติโก (นำมะ) 081-2884119
วัดกิ่วลม เชียงใหม่ พระอธิการสุธรรม สิริสุโข (มีศรีสุข) 081-5955903
วัดแม่ลายเตียนอาง เชียงใหม่ พระวัย ปหฏฺโฐ 081-3573317
ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อ เชียงใหม่ พระไพฑูรย์ มหาลาโภ (สวัสดี) 062-2721661
วัดแม่สะนาม เชียงใหม่ พระครูใบฎีกาวิสุทธิ์ ธมฺมสุทฺโธ (ขาวสง่า) 081-5956947
วัดห้วยตองสัก เชียงใหม่ พระครูวาปีวรมานิต (มานพ อคฺคมาณโว) 062-4057072
ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตง เชียงใหม่ พระธนธรณ์ ภทฺรวํโส (ภิมุข) 089-4301786
ธุดงคสถานล้านนา เชียงใหม่ พระกล้าธรรม โชติสิปฺโป (กลุ่มศิลป์) 083-5404604
วัดบ้านขุน เชียงใหม่ พระครูสังวรสิทธิโชติ (วิชาญ อิทฺธินาโค) 081-9514789
ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง เชียงใหม่ พระครูปลัดธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก (ดีสวัสดิ์) 081-5616077
ศูนย์ปฎิบัติธรรมดอยหล่อ เชียงใหม่ พระไพฑูรย์ มหาลาโภ 087-6862843
ธุดงคสถานนครสวรรค์ นครสวรรค์ พระยงยุทธ วีรธมฺโม (หาญพาสุพงศ์) 099-2670070
ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่าน น่าน พระมหาพันภูมิ ญาณธมฺโม (แซ่เถา) 096-1187270
วัดสันหลวง พะเยา พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย (คำจีน) 084-6975015
ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ แพร่ พระมหาธนาวิทย์ ธนวิชฺโช (นาคนวล) 086-5566314
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย แม่ฮ่องสอน พระชาญณรงค์ วาณิชฺชชญฺโญ (พานิช) 084-9162573
ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวม แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน พระสุรชัย (ซ้ำเตรียมลบ) สุรธมฺโม (นิยมไพรพนา) 084-0821492
ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรม ลำปาง พระวิชัย อภิชโย (หกขุนทด) 093-3072863
ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง ลำปาง พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต (บุญโญปกรณ์) 083-5404877
ธุดงคสถานลำพูน ลำพูน พระณัฐพงษ์ กตปุญฺโญ (คำดีบุญ) 086-4550592
ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร กำแพงเพชร พระพิทักษ์ คุณารกฺโข (ใจคง) 089-7469083
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรโพธิ์ทอง กำแพงเพชร พระสุวิทย์ โฆสวิชฺโช (สวัสดิ์พานิชย์) 089-6948441
ธุดงคสถานทรงธรรมกำแพงเพชร กำแพงเพชร พระอำนวย สุวณฺณตฺโถ (กิมพงษ์) 088-2277908
วัดวังประจบ ตาก พระทวีศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก (โนนใหม่) 085-1322048
วัดดอนเจดีย์ ตาก พระมกรธวัช โสตฺถิธโร (จันทะพันธ์) 089-6585156
ศูนย์อบรมเยาวชนวังเจ้า จังหวัดตาก ตาก พระศราวุธ พลสโร (บำรุงภักดี) 086-4664144
ธุดงคสถานพิษณุโลก พิษณุโลก พระยอ สุทฺธจิตฺโต (จิตรอ่อนน้อม) 082-3584741
ธุดงคสถานกงไกรลาศ สุโขทัย พระพยัคฆ์ ปุณฺณาโภ (เอี่ยมบัว) 096-0592521
ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร พิจิตร พระทินกร เตชวีโร (ทองสอาด) 081-6851060
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พระมหาอุเทน สิริภทฺโท (วิลัยเลิศ) 088-2277980
ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ (แก้วพฤกษา) อุตรดิตถ์ พระอรรถชาติ อตฺถชาโต (เดชดำรง) 089-7876546
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง อุทัยธานี พระมหาสุริยา ปวรชโย (ท่อนแก้ว) 085-916-4939
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวัน ชัยภูมิ พระระเนตร สมิทฺธิโก (ดีพรม) 081-8779618
วัดถ้ำเขาวง นครราชสีมา พระครูภาวนาวรานุสิฐ (สมรรถ สมตฺถพโล) 084-9833419
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา นครราชสีมา พระวิชัย จิตฺตทนฺโต (วิริยะยอดเยี่ยม) 063-2649155
ธุดงคสถานแก้วโนนแดง นครราชสีมา พระปวริศร์ ปวริสฺสโร (ญาณศิริ) 085-6330446
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา นครราชสีมา พระนภัสกร ขนฺติกโร 092-8965923
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ พระสุภชัย พลปฺปตฺโต 084-2866569
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมุกดา ป่าภูดินวราราม มุกดาหาร พระกฤษณา ชยคฺโค (คล่องแคล่ว) 085-1832168
วัดป่าโนนสะอาด หนองคาย พระนิพนธ์ สิริภทฺโท (คำจีนศรี) 086-8341717
ศูนย์อบรมพุทธอุทยานนานาชาติ หนองคาย พระครูสมุห์สมชาย วํสธีโร 095-2654255
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านนายาง หนองคาย พระครูสมุห์พิเชษฐ์ ปิยภทฺโท 087-2188972
วัดรุกขาภิรมย์ หนองคาย พระศรัณญกมล ภทฺทมงฺคโล 087-6291122
ธุดงคสถานอุดรธานี อุดรธานี พระศุภกฤษ พลวิชฺโช 082-4920124
วัดป่ามหาเรืองบุญเขต บึงกาฬ พระชานนท์ ชานนฺโท (ไชยวงษ์) 088-5047977
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนคร สกลนคร พระสุรศักดิ์ ฐานกโร (มุงคุณ) 080-0677009
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนคร (หนองหาร) สกลนคร พระเชิด กนฺตปญฺโญ (สีหาราช) 081-5645204
ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ สุรินทร์ พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร (บุญเสริม) 085-4154455
ธุดงคสถานอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ พระมหาอนุชา อภิชาโต (แผ่นหิน) 083-1281854
ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำยืนแก้ว อุบลราชธานี อุบลราชธานี พระถาวร ถาวรสุโภ (ศิริมูล) 089-4149495
ศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี พระสำรอง สุรปญฺโญ (บุตรคำ) 088-0026301
ธุดงคสถานอุบลราชธานี อุบลราชธานี พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต 062-5299950
วัดหนองกินเพล อุบลราชธานี พระครูวาปีปทุมกิจ (ฉลวย สิริปาโล) 083-3817260
วัดราษฎร์สังคม มหาสารคาม พระครูชัยธรรโมภาส (ลำเพย ชยาภาโส) 086-2355472
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต (ประกอบศรี) 083-5406416
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย เลย พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล (อุดมโชคมงคล) 085-1845734
ธุดงคสถานร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด พระธีรศักดิ์ ปีตชโย 092-9465549
ศูนย์วัดป่ายาง อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด พระไชยพร สิริรกฺโข 092-8408607
ศูนย์วัดสุวรรณาราม อ.หนองฮี ร้อยเอ็ด พระนุรักษ์ ทยารกฺโข 087-6362549
ศูนย์สว่างมณีรัตน์​ อ.หนองพอก​ ร้อยเอ็ด พระเนตร์​ มนาโป​ 094-9631914​
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ กาฬสินธุ์ พระ ดร.ศุภราชัย สุรสกฺโก (ล้วนศรี) 085-3978488
ธุดงคสถานห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ พระอธิการธีรวัจน์ ญาณธีโร (มูลเกษ) 088-3099133
ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมแพ ขอนแก่น พระชัยวุฒิ สุวิชฺโช 094-2979889
ธุดงคสถานแก่นตะวัน ขอนแก่น ขอนแก่น พระศรายุทธ จนฺทปาโมชฺโช (บุดดาซุย) 094-9536253
ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทน นครพนม พระมหานพดล เขมชโย 081-3003580
ศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธร ยโสธร พระมหาธานนท์ เวคชโย (น่วมปฐม) 088-6475888
วัดเมืองคง ศรีสะเกษ พระครูโกศลสุตากร ดร. 090-2785047
ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษ ศรีสะเกษ พระมหาดร.ชัชวาลย์ โอภาโส 093-4487337
ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย (มหาจันทร์) 083-6669960
ศูนย์อบรมสมุทรปราการ สมุทรปราการ พระอร่ามเรือง ยติภทฺโท (ปัญญาคม) 089-8984752
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ สมุทรปราการ พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก 089-6699103
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม กรุงเทพมหานคร 0817119975,0927399272  
วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย พระต่อชัย ชยธโร (หอไตรรงค์) 085-8797637

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

อบรมวันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

กำหนดการอบรม

วันเข้าวัด วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564

วันปลงผม วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

วันฉลองพระใหม่ วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564

วันจบการอบรม วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6

อบรมรุ่นฤดูร้อน  วันที่ 6 เมษายน - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

อบรมรุ่นฤดูฝน  วันที่ 8 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

อายุระหว่าง 18 - 28 ปี

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุระหว่าง 18-28 ปี 


กำหนดการอบรม ภาคฤดูร้อน วันที่  6 เมษายน -  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันเวลาอบรม        วันที่ 6 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2564 

วันสัมภาษณ์         วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564  (เวลา 13.00-16.30 น.)

วันเข้าโครงการ     วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564  (เวลา 13.00 น.) 

พิธีตัดปอยผม       วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564  (เวลา 16.00 น.) 

พิธีบรรพชา          วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 

พิธีอุปสมบท         วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการบรรพชาและอุปสมบท​หมู่ วัน​คุ้มครอง​โลก​ พ.ศ.2564

อบรม​ระหว่าง​วันที่​ 4 เมษายน - 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ครั้งหนึ่งในชีวิต "บวช" อุทิศแทนคุณ

สอบถามโทร. 089-754-8925, 092-425-4945


กำหนดการ

เปิดโครงการ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีตัดปอยผม วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีบรรพชา วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีอุปสมบท วันที่ 19 - 20 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีตักบาตร ฉลองพระบวชใหม่ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564

จบโครงการ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. ใบรับรองการอุปสมบทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

 

คุณสมบัติผู้อบรม

โครงการอบรม 1

- เคยผ่านการอบรมธรรมทายาท
- จบการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
- ไม่มีรอยสัก

โครงการอบรม 2

- บุคคลทั่วไป
- จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

- เป็นชายแท้ อายุระหว่าง 20 - 50 ปี ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

- ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

- ผ่านการสัมภาษณ์ และสอบขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

- เป็นผู้มีความพฤตติกรรมดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

- สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

- เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหาร

- ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป

- สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคหอบหืด

- แพ้อาหารหรือยาชนิดใด ให้แจ้งทางคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

- ไม่เสพยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก

 

สิ่งของที่ใช้ (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)

1. ชุดสีขาวล้วน 2 ชุด

2. เสื้ออุบาสกแขนสั้น

3. ชุดภาคสนาม (กางเกงขายาว)

4. รองเท้าแตะ (แบบสวมและสีน้ำตาลเท่านั้น)

5. ขาสั้นสำหรับอาบน้ำ

6. ยาประจำตัว

 

สิ่งที่ห้ามใช้ (เพื่อการฝึกอบรมตนเองของธรรมทายาท

1. หนังสืออ่านเล่น

2. อาหาร เครื่้องดื่ม

3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4. ของมีค่า (รวมถึงสายสิญจน์ และพระเครื่อง)

5. อาวุธอันตราย

6. ยาเสพติดทุกชนิด

 

สอบถาม​เพิ่มเติมได้ที่

ได้ที่หมู่บ้าน​บรรลุ​ธรรม​ โทร. 089-7548925, 092-4254945

 

"บวชทดแทนคุณบิดามารดา

สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

เปิดทางสวรรค์และนิพพาน

ให้กับตนและทุกคนในโลก"

 

 

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี 2563

อบรมระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ทดแทนพระคุณบิดา มารดา
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เปิดทางสวรรค์และนิพพานให้กับตนและทุกคนในโลก

 

 

กำหนดการ

ระยะเวลาการอบรม วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

1. พิธีปลงผม - วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

2. พิธีบรรพชา - วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563

3. พิธีอุปสมบท - วันที่ 12-13-14 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

หลักฐานการสมัครบวช

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. หลักฐานการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง

3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด

4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ

5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02-831-1234

 

ค้นหา