ธรรมะ

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ระเบียบการกราบพระรัตนตรัย

          การกราบ   นิยมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์   ซึ่งประกอบด้วยองค์ ๕ คือ หัวเข่า ๒ ฝ่ามือ ๒ และหน้าผาก ๑ ให้จรดลงแนบกับพื้น และกราบ ๓ ครั้ง      เมื่อกราบนั้น ควรกล่าวคำนมัสการให้จบเสียก่อน  จึงค่อยนอบน้อมตัวลงกราบ อย่าน้อมตัวลงในขณะที่กล่าวคำนมัสการยังไม่จบ  มิฉะนั้นคำนมัสการจะขาดหายไป  และเป็นการกราบที่ไม่พร้อมเพรียงกัน ไม่น่าดู

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

หล่อบรมพุทธปฏิมากรบูชาสุดยอดทักขิไณยบุคคล

 พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

      วันนี้ เป็นวันมหามงคล  ที่เราได้มาร่วมกันประกอบพิธีหล่อองค์พระประธาน เพื่อจะนำไปประดิษฐานไว้ภายในโดมอาคารภาวนา ๖๐ ปี  ซึ่งเป็นบุญสถานอันบริสุทธิ์สำหรับศึกษาวิชชาธรรมกาย พระประธานองค์ที่เรากำลังจะร่วมกันหล่อนี้เป็นองค์ที่สำคัญ เป็นบรมพุทธปฏิมากรที่เป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนของพระบรมพุทธเจ้า ที่จะเชื่อมความรู้วิชชาพระนิพพานกับผู้ที่มีใจหยุดใจนิ่งอย่างดีแล้ว เพื่อที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย หยุดในหยุดมุ่งค้นคว้าหาเหตุผลไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 กายมหาบุรุษ

พระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

วันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

      นึกถึงวันเวลาที่ผ่านมา บางทีก็ปลื้มเล็กๆ เหมือนกัน ตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยก็แสวงหาคำตอบของชีวิตอยากรู้ว่า เกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิต แล้วก็จะไปถึงเป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไร แล้วก็นรกสวรรค์มีจริงไหม กฎแห่งกรรมมีจริงไหม เพราะว่าตอนเด็กๆ นั้น อ่านหนังสือแล้วก็ให้คำตอบมันยังไม่ทำให้เราเกิดความมั่นใจว่า สิ่งนี้มีจริง แล้วยังไม่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้เราละชั่ว ทำดี ทำใจให้ใส ด้วยความสมัครใจ

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

บทให้พร

อนุโมทนาวิธี

        หลังจากที่นาคธรรมทายาท ผ่านการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้ว เมื่อญาติโยม สาธุชน ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม จะต้องมีการกล่าวคำให้พรเป็นภาษาบาลี เพื่อเป็นสิริมงคลและยังความปิติปราโมทย์แก่จิตใจของญาติโยมโดยฝึกท่องบทให้พร มีบทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้ฝึกท่องเป็นเบื้องต้น

อาฏานาฏิยปริตคาถา

    สัพพะโรคะวินิมุตโต                สัพพะสันตาปะวัชชิโต

    สัพพะเวระมะติกกันโต             นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ

   สัพพีตีโย วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตตวันตะราโย          สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

       อะภิวาทะนะสีลิสสะ                  นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

            จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ            อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง   

 

อนุโมทนารัมภคาถา 

       ยะถา  วาริวะหา  ปูรา                ปะริปูเรนติ  สาคะรัง  

       เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง               เปตานัง  อุปะกัปปะติ

         อิจฉิตัง  ปัตถิตัง  ตุมหัง             ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ

                 สัพเพ  ปูเรนตุ  สังกัปปา            จันโท  ปัณณะระโส  ยะถา  

                                                                                        มะณิ  โชติระโส  ยะถา  ฯ  

 

 สามัญญานุโมทนาคาถา

      สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค วินัสสะตุ

     มา เต ภะวัตตวันตะราโย            สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

       สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

     มา เต  ภะวัตตวันตะราโย          สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

       สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

     มา  เต  ภะวัตตวันตะราโย          สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

          อะภิวาทะนะสีลิสสะ                    นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

              จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ           อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง

 

โภชนทานานุโมทนาคาถา

           อายุโท พะละโท ธีโร                 วัณณะโท ปะฏิภาณะโท

     สุขัสสะ ทาตา เมธาวี                 สุขัง โส อะธิคัจฉะติ

          อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง         สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท 

              ทีฆายุ ยะสะวา โหติ                   ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ ฯ

 

มงคลจักรวาลน้อย (บทย่อ)

        ระตะนัตตะยานุภาเวนะ              ระตะนัตตะยะเตชะสา

           ทุกขะโรคะภะยา  เวรา                โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา

        อะเนกา  อันตะรายาปิ                 วินัสสันตุ  อะเสสะโต

                 ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง              โสตถิ  ภาคยัง สุขัง  พะลัง

              สิริ  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ             โภคัง  วุฑฒี จะ ยะสะวา

             สะตะวัสสา  จะ อายู  จะ               ชีวะสิทธี  ภะวันตุ  เต ฯ

 

             ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

               สัพพะพุทธานุภาเวนะ                  สะทา  โสตถี  ภะวันตุเต 

             ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                 รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

                สัพพะธัมมานุภาเวนะ                   สะทา  โสตถี  ภะวันตุเต  

              ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                 รักขันตุ  สัพพะเทวะตา 

                  สัพพะสังฆานุภาเวนะ                   สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต. 

 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คำขออุปสมบท  *แบบที่1                                         

 

สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ,  อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ,  อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

 

คำขออุปสมบท   *แบบที่2                                                   

สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, 

อุลลุมปะตุ โน ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ทุติยัมปิ ภันเต สังฆังอุปะสัมปะทัง ยาจามะ, 

อุลลุมปะตุ โน ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ตะติยัมปิ ภันเต สังฆังอุปะสัมปะทัง ยาจามะ, 

อุลลุมปะตุ โน ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

 

หมวดหมู่รอง

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล