ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บทให้พร

อนุโมทนาวิธี

        หลังจากที่นาคธรรมทายาท ผ่านการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้ว เมื่อญาติโยม สาธุชน ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม จะต้องมีการกล่าวคำให้พรเป็นภาษาบาลี เพื่อเป็นสิริมงคลและยังความปิติปราโมทย์แก่จิตใจของญาติโยมโดยฝึกท่องบทให้พร มีบทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้ฝึกท่องเป็นเบื้องต้น

อาฏานาฏิยปริตคาถา

    สัพพะโรคะวินิมุตโต                สัพพะสันตาปะวัชชิโต

    สัพพะเวระมะติกกันโต             นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ

   สัพพีตีโย วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตตวันตะราโย          สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

       อะภิวาทะนะสีลิสสะ                  นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

            จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ            อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง   

 

อนุโมทนารัมภคาถา 

       ยะถา  วาริวะหา  ปูรา                ปะริปูเรนติ  สาคะรัง  

       เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง               เปตานัง  อุปะกัปปะติ

         อิจฉิตัง  ปัตถิตัง  ตุมหัง             ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ

                 สัพเพ  ปูเรนตุ  สังกัปปา            จันโท  ปัณณะระโส  ยะถา  

                                                                                        มะณิ  โชติระโส  ยะถา  ฯ  

 

 สามัญญานุโมทนาคาถา

      สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค วินัสสะตุ

     มา เต ภะวัตตวันตะราโย            สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

       สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

     มา เต  ภะวัตตวันตะราโย          สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

       สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

     มา  เต  ภะวัตตวันตะราโย          สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

          อะภิวาทะนะสีลิสสะ                    นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

              จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ           อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง

 

โภชนทานานุโมทนาคาถา

           อายุโท พะละโท ธีโร                 วัณณะโท ปะฏิภาณะโท

     สุขัสสะ ทาตา เมธาวี                 สุขัง โส อะธิคัจฉะติ

          อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง         สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท 

              ทีฆายุ ยะสะวา โหติ                   ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ ฯ

 

มงคลจักรวาลน้อย (บทย่อ)

        ระตะนัตตะยานุภาเวนะ              ระตะนัตตะยะเตชะสา

           ทุกขะโรคะภะยา  เวรา                โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา

        อะเนกา  อันตะรายาปิ                 วินัสสันตุ  อะเสสะโต

                 ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง              โสตถิ  ภาคยัง สุขัง  พะลัง

              สิริ  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ             โภคัง  วุฑฒี จะ ยะสะวา

             สะตะวัสสา  จะ อายู  จะ               ชีวะสิทธี  ภะวันตุ  เต ฯ

 

             ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

               สัพพะพุทธานุภาเวนะ                  สะทา  โสตถี  ภะวันตุเต 

             ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                 รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

                สัพพะธัมมานุภาเวนะ                   สะทา  โสตถี  ภะวันตุเต  

              ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                 รักขันตุ  สัพพะเทวะตา 

                  สัพพะสังฆานุภาเวนะ                   สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต. 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล