ประโยชน์การบวช

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

อุปสมบทหมู่สร้างศาสนทายาท ฟื้นฟูวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง

      จากตัวเลขทางสถิติที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำรวจ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุว่าในประเทศไทยมีวัดร้างถึง ๕,๙๓๗ วัด ตัวเลขเหล่านี้สะท้อน ถึงสภาวะความน่าเป็นห่วงของสถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน การที่มีวัดร้างเป็น จำนวนมาก   นอกจากจะทำให้เสียประโยชน์   จากศาสนสถานไปอย่างน่าเสียดายแล้ว การไม่มีพุทธบุตรจำพรรษายังก่อให้เกิดความแล้งไร้ซึ่งศีลธรรม พุทธศาสนิกชนไม่มีที่พักพิง ทางใจ ขาดเนื้อนาบุญที่จะประกอบคาสนฟิธีและหล่อหลอมศีลธรรม แม้แต่กิจวัตรขั้น พื้นฐานของชาวพุทธ คือ การทำบุญตักบาตรก็ลดน้อยลง เมื่อจิตใจของผู้คนห่างไกลจากคืล ธรรมแล้ว ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมก็จะตามมา

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

       ธุดงค์ธรรมชัยในครั้งปฐมเริ่มนี้ นับเป็นบททดสอบที่เข้มข้นของเหล่าว่าที่พระพี่ เลี้ยงทุกรูปที่ ต้องออกไปทำหน้าที่พัฒนาวัดและพัฒนาจิตใจ ของญาติโยมไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น ทุกรูปจึงต้องนำสิงที่ตนเองเคยได้รับการแกฝนอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการทำกิจวัตรกิจกรรม เช่น การสวดมนต์ทำวัตร เจริญสมาธิภาวนา และรับ บุญพัฒนาปรับปรุงวัดให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ญาติโยม ได้ปฏิบัติตาม และสามารถกราบไหว้อย่างสนิทใจ ซึ่งการเดินธุดงค์ในครั้งนี๋ไต้ช่วยปลุกกระแสการฟื้นฟู ศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามให้หวนคืนกลับมาได้อย่าง น่าอัศจรรย์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน


       โครงการ "ธุดงค์ธรรมชัย" เกิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนา วิสุทธึ๋ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ต้องการเปิดโอกาสให้เหล่าพุทธบุตรกองพันและกองพลสถาปนา
ซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงและพระที่บวชในโครงการอุปสมบทหมู่   ๗,๐๐๐   รูป      ๗,๐๐๐   ตำบลทั่วไทย แม้ว่าโครงการนี๋ได้เสร็จสิ้นลง ไปแล้ว แต่ก็ยังคงมีพุทธบุตรจำนวนหนึ่งที่ปรารถนา จะ อยู่ในเพศสมณะต่อไป เพี่อเตรียมรับบุญใหญ่ในการทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน


       การบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลย และไม่ใช่สิ่งที่ใครคนใด คนหนึ่งคิดจะทำขึ้นมาก็ทำได้ ต้องเกิดจากการ รวมพลังพุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดินจึงจะ สำเร็จ จึงเมื่อทำสำเร็จแล้ว ก็จะส่งผลต่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาให้ปักหลักอยู่คู่ ผืนแผ่นดินไทยอย่างยืนยาว

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

      คำว่า "การบวช" มาจากคำในภาษาบาลีว่า "ปะวะชะ" หมายถึง การงดเว้นโดย สิ้นเชิง ผู้บวชจงได้ชื่อว่า เป็นผู้เลียสละแล้วอย่างสูงส่ง เป็นผู้มีศรัทธาอย่างมั่นคง แน่วแน่ เป็นผู้มความอดทนอย่างยิ่ง เพราะต้องงดเว้นจากความอยาก ความเคยชินต่าง ๆ ต้อง ตัดใจจากครอบครัว จากภารกิจ ต้องหักใจจากของรัก ต้องห้ามใจจากสิ่งยั่วยุ ทั้งภายนอก และภายในจิตใจตนเอง

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล