ชีวิตสมณะ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

๕. ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ

 580522_03.JPG - 70.74 kb

      เมื่อตรัสอธิบายเรื่องคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายจบลงแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงสติสัมปชัญญะแก่พระเจ้าอชาตศัตรูว่า “มหาบพิตร อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ”

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 ๔. คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย

580525_02.JPG - 68.78 kb

คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายมีคำศัพท์เฉพาะว่า “อินทรียสังวรศีล” มีคำศัพท์ที่ควรแยกพิจารณาได้ ๓ คำ คือ

คำที่ ๑ “อินทรีย์” มีความหมายหลายอย่าง แต่ในศีลข้อนี้มุ่งถึงอินทรีย์ หรืออายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย    ใจ

คำที่ ๒ “สังวร” หมายถึง สำรวมระวัง

คำที่ ๓ “ศีล” หมายถึง ภาวะปรกติ

ดังนั้น “อินทรียสังวรศีล” จึงหมายถึง “ภาวะปรกติในการสำรวมระวังอินทรีย์ทั้ง ๖”

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

๓. ถึงพร้อมด้วยศีล

 580522_04.jpg - 71.18 kb

    ถึงพร้อมด้วยศีล หมายถึง เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ ซึ่งในสามัญญผลสูตรนี้ หมายถึงความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ๓ อย่างคือ จุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

๒. มีอาชีพบริสุทธิ์

 580522_05.JPG - 55.69 kb

      การมีอาชีพบริสุทธิ์ของพระภิกษุนั้น มีคำศัพท์โดยเฉพาะว่า “อาชีวปาริสุทธิศีล” ศัพท์เฉพาะคำนี้แยกพิจารณาได้ ๓ คำ คือ

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

๑.สำรวมระวังในพระปาฏิโมกข์

 

       “สำรวมระวังในพระปาฏิโมกข์”  นี้มีศัพท์บัญญัติในพระพุทธศาสนาว่า “ปาฏิโมกขสังวรศีล” มีคำศัพท์แยกออกมาพิจารณาได้ ๓ คำ คือ

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล