คำขานนาค

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คำขออุปสมบท  *แบบที่1                                         

 

สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ,  อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ,  อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

 

คำขออุปสมบท   *แบบที่2                                                   

สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, 

อุลลุมปะตุ โน ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ทุติยัมปิ ภันเต สังฆังอุปะสัมปะทัง ยาจามะ, 

อุลลุมปะตุ โน ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ตะติยัมปิ ภันเต สังฆังอุปะสัมปะทัง ยาจามะ, 

อุลลุมปะตุ โน ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

 อุกาสะ...,

ดังข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอวโรกาส,  กราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้อง, 

ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย,  เพื่อบรรพชาอุปสมบท ณ บัดนี้, 

ตลอดระยะเวลา, ที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิด,

ถือกำเนิดในวัฏฏสงสาร,  หากข้าพเจ้าทั้งหลาย,

ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกิน,  ต่อท่านทั้งหลาย, 

ในที่ต่อหน้าก็ดี, ในที่ลับหลังก็ดี,  ทั้งมีเจตนาก็ดี, ทั้งไม่มีเจตนาก็ดี,

ที่ระลึกได้ก็ดี, ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี,  นับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ, 

หมื่นชาติแสนชาติก็ดี,   ทั้งในปัจจุบันชาติก็ดี, ขอท่านทั้งหลาย,

โปรดอโหสิกรรม,   งดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น,

ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ผู้จะบรรพชาอุปสมบทในบัดนี้,

เพื่อความบริสุทธิ์, เพื่อความบริบูรณ์, 

เพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์,   และเพื่อประโยชน์,

แก่การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน,   ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, 

ในปัจจุบันชาตินี้ เทอญ ฯ

 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

บทให้พร

อนุโมทนาวิธี

        หลังจากที่นาคธรรมทายาท ผ่านการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้ว เมื่อญาติโยม สาธุชน ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม จะต้องมีการกล่าวคำให้พรเป็นภาษาบาลี เพื่อเป็นสิริมงคลและยังความปิติปราโมทย์แก่จิตใจของญาติโยมโดยฝึกท่องบทให้พร มีบทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้ฝึกท่องเป็นเบื้องต้น

อาฏานาฏิยปริตคาถา

    สัพพะโรคะวินิมุตโต                สัพพะสันตาปะวัชชิโต

    สัพพะเวระมะติกกันโต             นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ

   สัพพีตีโย วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตตวันตะราโย          สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

       อะภิวาทะนะสีลิสสะ                  นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

            จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ            อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง   

 

อนุโมทนารัมภคาถา 

       ยะถา  วาริวะหา  ปูรา                ปะริปูเรนติ  สาคะรัง  

       เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง               เปตานัง  อุปะกัปปะติ

         อิจฉิตัง  ปัตถิตัง  ตุมหัง             ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ

                 สัพเพ  ปูเรนตุ  สังกัปปา            จันโท  ปัณณะระโส  ยะถา  

                                                                                        มะณิ  โชติระโส  ยะถา  ฯ  

 

 สามัญญานุโมทนาคาถา

      สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค วินัสสะตุ

     มา เต ภะวัตตวันตะราโย            สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

       สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

     มา เต  ภะวัตตวันตะราโย          สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

       สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

     มา  เต  ภะวัตตวันตะราโย          สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

          อะภิวาทะนะสีลิสสะ                    นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

              จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ           อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง

 

โภชนทานานุโมทนาคาถา

           อายุโท พะละโท ธีโร                 วัณณะโท ปะฏิภาณะโท

     สุขัสสะ ทาตา เมธาวี                 สุขัง โส อะธิคัจฉะติ

          อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง         สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท 

              ทีฆายุ ยะสะวา โหติ                   ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ ฯ

 

มงคลจักรวาลน้อย (บทย่อ)

        ระตะนัตตะยานุภาเวนะ              ระตะนัตตะยะเตชะสา

           ทุกขะโรคะภะยา  เวรา                โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา

        อะเนกา  อันตะรายาปิ                 วินัสสันตุ  อะเสสะโต

                 ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง              โสตถิ  ภาคยัง สุขัง  พะลัง

              สิริ  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ             โภคัง  วุฑฒี จะ ยะสะวา

             สะตะวัสสา  จะ อายู  จะ               ชีวะสิทธี  ภะวันตุ  เต ฯ

 

             ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

               สัพพะพุทธานุภาเวนะ                  สะทา  โสตถี  ภะวันตุเต 

             ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                 รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

                สัพพะธัมมานุภาเวนะ                   สะทา  โสตถี  ภะวันตุเต  

              ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                 รักขันตุ  สัพพะเทวะตา 

                  สัพพะสังฆานุภาเวนะ                   สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต. 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล