ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

        Ordination in Buddhism is said to have uttered the words in front of the priest. To request and announced the intention of his monks know. The words uttered this word Called "perform ordination chanting" The priest must perform ordination chanting in order expresses faith in Sangha, respect and commitment to their ordination.

 

Paying Homage to the Ordination Ground and Chapel

Ukasa vantami phante,

Sappang aparatang khamatha may phante,

Maya katang punyang samina anumotituppang,

Saminah katang punyang mayhang tatuppang,

Sathu sathu anumothami.

———— kneel down —————

Sappang aparatang khamatha may phante.

———— bow once ——————

Ukasa tevarattayena katang,

Sappang aparatang khamatha may phante.

———— bow once, then stand ——-

Vantami phante,

Sappang aparatang khamatha may phante,

Maya katang punyang samina anumotituppang,

Saminah katang punyang mayhang tatuppang,

Sathu sathu anumothami

— kneel down and bow 3 times —

 

Requesting the Going-Forth (pabbajja)

Ukasa vantami phante,

Sappang aparatang khamatha may phante,

Maya katang punyang samina anumotituppang,

Saminah katang punyang mayhang tatuppang,

Sathu sathu anumothami,

Ukasa ka-ruin-yang kattava,

Pappajjang tethamay phante

———— kneel down —————

Ahang phante, pappajjang yajami.

Tutiyampi ahang phante, pappajjang yajami.

Tatiyampi ahang phante, pappajjang yajami.

( Sappatukkha nissaranah,

Nippana sacchi-karanat-tha-yah,

Imang kasavang ga-haet-tawa,

Pappa-jae-tha mang phante,

Anu-kampang upa-ta-yah.)

— repeat this verse 3 times —

( Sappatukkha nissaranah,

Nippana sacchi-karanat-tha-yah,

Etang kasavang tat-tawa,

Pappa-jae-tha mang phante,

Anu-kampang upa-ta-yah.)

— repeat this verse 3 times —

— bow 3 times —

 

Basic Objects of Meditation (mulakamatthana)

Kesah  loma  nakha  tanta  tacho,

Tacho  tanta  nakha  loma  kesah.

 

Taking Refuge and Ten Precepts

Ahang phante, sarana-silang yajami.

Tutiyampi ahang phante, sarana-silang yajami.

Tatiyampi ahang phante, sarana-silang yajami.

After this request, the acariya will give the Refuges and Precepts, starting with homage

to the Triple Gem which the applicant will repeat after him.

Namoh tassa phagavato arahato

SammasamPutthassa.

— repeat this verse three times —

                              The acariya says                                  ‘Yamahamg vatami tang vatehi’.

The ordinand responds                       ‘Ama phante’.

The acariya then gives the Refuges and Precepts and the ordinand repeats after him, verse by verse:

1)     Putthang saranang katchami,

            Thammang saranang katchami,

          Sangkang saranang katchami,

                  2)     Tutiyampi Putthang saranang katchami,

                               Tutiyampi Thammang saranang katchami,

                            Tutiyampi Sangkang saranang katchami,

                 3)     Tatiyampi Putthang saranang katchami,

                              Tatiyampi Thammang saranang katchami,

                            Tatiyampi Sangkang saranang katchami.

After going to the Triple Gem, the acariya will say           ‘Tisaranagamanang nitthitang‘.

         The ordinand responds            ‘Ama phante’.

Now, ordinands become ‘Novices’. They will need to practice Ten Precepts. Novices should chant the Ten Precepts after the acariya verse by verse, as follows:

    1. Panatipatah veramani,  sikkhapatang samahtiyami.

   2. Atinnatanah veramani, sikkhapatang samahtiyami.

                 3. Aprahm-ma-cariyah veramani, sikkhapatang samahtiyami. 

4. Musavatah veramani, sikkhapatang samahtiyami.

                                          5. Surameraya-majja-pamah-tatthanaveramani, sikkhapatang samahtiyami.

          6. Vikala-phojanah veramani, sikkhapatang samahtiyami.

                                         7. Najha-gitava-tita-visuka-tassanah veramani, sikkhapatang samahtiyami.

                                                                                    8. Malaghantha-vilepana-tharanamantana-viphu-sanatthanah veramani, sikkhapatang samahtiyami.

                           9. Uccasayana-mahasayanah veramani, sikkhapatang samahtiyami.

                               10. Jatarupa-rajata-patikkahanah veramani, sikkhapatang samahtiyami.

Then, the acariya will say:          Imani tasa-sikkha-patani samahtiyami

— repeat this verse 3 times , then bow 3 times —

 

Requesting Dependence (nissaya)

Ahang phante, nissayang yajami.

    Tutiyampi ahang phante, nissayang yajami.

    Tatiyampi ahang phante, nissayang yajami.

( Upajjha-yo may phante hohi ) - 3 times -

Preceptor chants                                       Novice responds

  Patirupang...                                            Sathu phante

   Opayikang...                                             Sathu phante 

  Pasadikena sampatetha                          Sathu phante

The applicant chants the following 3 times:

Ajja-tuggeh-thani thero, mayhang pharo,  ahampi thay-rassa pharo.

— bow 3 times —

 

Scrutiny of the Bowl and Robes

Preceptor chants                                      Novice responds

Ayante patto...                                         Ama phante

Ayang sanghati                                        Ama phante

Ayang uttarasangko                                Ama phante

Ayang antaravasago                                Ama phante

The Preceptor will then put the strap of bowl over the head of the novice and requests him to retire to a point outside the assembly .

 

Examination Outside the Sangha

Question                                                       Response

   Kutthang?                                                Natthi phante

   Gandho?                                                  Natthi phante

   Kilaso?                                                     Natthi phante

   Soso?                                                       Natthi phante

   Apamaro?                                                  Natthi phante

Manussosi?                                                Ama phante

Purisosi?                                                    Ama phante

Bhujissosi?                                                 Ama phante

Ananosi?                                                    Ama phante

Nasi rajabhato?                                           Ama phante

Anunnatosi matapituhi?                                Ama phante

Paripunnavisativassosi?                                Ama phante

Paripunnante pattacivaram?                          Ama phante

   Kinnamosi?                                                 Ahang phante

                                                                              .....(1)......namah.

     Ko nama te upajjhayo?                                 Upajjhayo may

                                                                              phante ayasmah

                                                                                  Sura-te-sho nama.

****(1) substitute the monk’s new Pali name****

 

Requesting Ordination (Upasampada)

Sang-kham phante, Upasampatang yacami,

Ullum-patu mang phante sangho, Anu-kampang upataya

Tutiyampi phante Sangkang, Upasampatang yacami,

Ullum-patu mang phante sangho, Anu-kampang upataya.

Tatiyampi phante Sangkang, Upasampatang yacami,

Ullum-patu mang phante sangho, Anu-kampang upataya.

— bow 3 times —

 

Seeking Parent’s Forgiveness before Ordination

“Uk sa, all of us assembled here on this day, bowing in farewell to mother and father,

brothers and sisters, and all amongst the Buddhist congregation here, so that we may take ordination;

Throughout immeasurable life that we have been born and reborn in this cycle of existence,

if we have offense against any of you with or without your knowledge,

intentionally or without intention,

that we can recall or that is without recall throughout uncountable

lifetimes or in this present lifetime: May all assembled here, forgive us our trespasses,

that we may be pure in ordination and unblemished in our Brahma-faring in our pursuit of Nirvana in this lifetime.”

 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล