ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 


...เราอาจเคยทำบางสิ่ง ที่ทำให้แม่เสียใจและร้องไห้

โดยที่ไม่รู้เลยว่า แม่จะมีเวลาอยู่กับเราบนโลกนี้ได้นานสักเท่าไร

และเมื่อวันนั้นมาถึง..เราอาจเสียใจกับสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อแม่

แต่มันคงไร้ความหมาย เพราะเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้…

“บวชอุบาสิกาแก้ว” โอกาสที่ควรจะทำเพื่อแม่

บวชให้ท่าน ขณะที่ท่านยังมีชีวิตเพื่อรับรู้ได้

หรือผู้ที่แม่จากไปแล้ว… แม่คงดีใจ

หากรับรู้ว่าลูกสาวคนนี้ ยังคงคิดถึง

และไม่ลืมที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุด..เพื่อแม่

 

โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

“อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน คือ ผู้สมัครใจ เข้าใจ

และมีความพร้อมที่จะมาเป็นต้นแบบ และต้นบุญให้

กับคนอื่นๆ ภาพของอุบาสิกาแก้วนี้จะได้รับการเผย

แพร่ขยายไปทั่วโลก ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจ และ

ภาพพจน์ของผู้หญิงไทยดีขึ้น ทั่วโลกจะได้เห็นภาพ

ความตั้งใจในการปฏิบัติธรรม การฝึกฝนอบรม

คุณธรรมแก่ตัวเอง และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวใน

การปฏิบัติธรรมไปทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นเหตุให้สังคม

ประเทศชาติ สงบร่มเย็นและพุทธศาสนารุ่งเรืองมั่นคง

ถาวร อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน”

ความเป็นมาของอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน

เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งภายในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยีและวิทยาการ มีความเจริญเป็นอย่างมาก แต่สภาพจิตใจของผู้คนกลับถดถอยลง ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้สถาบันพระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบเปน็ อย่างมาก เชน่ จำนวนพระภิกษุสงฆ์ เริ่มลดลง วัดร้างเพิ่มมากขึ้น ฯลฯ แม้หลายฝ่าย จะหาทางแกไข้ปัญ หาดงั กล่าว แต่ก็ยัง ไม่สามารถ หาวิธีการที่เหมาะสมได้ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ตระหนักในปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสงบร่มเย็น ในสังคม ด้วยการนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนแห่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้ผู้คนได้นำไป ปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งความสงบร่มเย็นใน จิตใจ ของแต่ละบุคคลจะส่งผลให้เกิดความสงบร่มเย็น ในสังคมอย่างแท้จริง และยังเป็นการสืบต่ออายุ ของพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวอีกด้วย ท่านจึง ดำริและสนับ สนุน ให้จัด ทำครงการบวชอบุ าสกิ า-แก้วหน่ออ่อนขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่

รุ่นที่ ๑ บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑๐๐,๐๐๐ คน มีการอบรมระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

รุ่นที่ ๒ บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน มีการอบรมระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

และรุ่นที่ ๓ ซึ่งกำลังจะมีขึ้น คือ บวช อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน มีการ อบรมระหว่างวนั ที่ ๑๖ ถงึ ๒๙ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

ขณะนี้ แม้จะมีการส่งเสริมให้มีการบวช พระภิกษุมากขึ้น เช่น โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย จนเกิดการตื่น ตัวขึ้นทุกวงการก็ตาม แต่บุคคลที่จะเป็นพลังขบั

เคลื่อนสนับสนุนให้งานพระพุทธศาสนาก้าวหน้า อยา่ งทรงพลงั นนั้ กค็ อื “สตร”ี ผู้เป็นอุบาสิกาผู้ที่ อยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัย อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ผู้งดงามด้วยอาภรณ์แห่งศีล สมาธิ และปัญญา ดังนั้น การบวชอุบาสิกาแก้ว จึงเป็น กิจกรรมที่มีความสำคัญ และเป็นความหวังของ การทำนุบำรุง พระพทุ ธศาสนาใหม้ นั่ คง และจะร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ก้าวไกล เพราะพลัง สตรีนั้น เป็นพลังอันบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ที่จะ ทำให้งานพระพุทธศาสนา ตลอดจนการสร้าง

สันติสุขในสังคมโลกให้เกิดขึ้นได้ ความสำคัญของอุบาสิกาแก้ว สตรีสามารถเป็นได้ทั้งแม่ของลูกและแม่ ของโลก สตรจี งึ เปน็ บคุ คลสำคญั ทจี่ ะชว่ ยสบื ทอด อายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน การบวชอุบาสิกา แก้วหน่ออ่อนในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้หญิงได้เรียนรู้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่ ถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการช่วยกันฟื้นฟูพระ-พุทธศาสนา ขับเคลื่อนให้พลังศีลธรรมกลับมา คุ้มครองโลก จนเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง ดังนั้น...การบวชในครั้งนี้ จึงเป็นช่วง เวลาที่ดีงาม และทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ที่อุบาสิกา แก้วทุกท่านจะได้บุญ มหาศาล จากการตั้งใจทำ ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งจะเป็น ประสบการณ์อันล้ำค่า ทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบ ที่โลกจะต้องจารึกไว้ตราบนานเท่านาน... 

ความหมาย อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้

พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุง และ ยังปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอด อายพุ ทุ ธกาล ดงั เชน่ มหาอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้าง บุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึง ปัจจุบัน อุบาสิกาก็ยังคงเป็น ๑ ใน ๔ เสาหลัก

 

แห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เหมือนเมื่อ ครั้งพุทธกาล อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน คืออุบาสิกาผู้มี ศีล ๘ เป็นอาภรณ์ประดับกาย วาจา ใจ และ ปฏิบัติตามทางสายกลางคือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมงดงามและบริสุทธิ์ ประดุจดอกไม้แก้วแรก แย้ม กายภายนอกก็ผ่องใสด้วยอานุภาพแห่งศีล กายภายในก็สุกใสสว่างด้วยอานุภาพแห่งสมาธิ และปัญญา ที่เป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธะ เช่นนี้จึง  ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่าง แท้จริง ยิ่งหากวีรสตรีเหล่านี้ บังเกิดขึ้นมากเพียงใด ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาก็จะยิ่ง มั่นคงถาวรเพียงนั้น

วัตถุประสงค์โครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อ อบรมปลูก ฝัง ศีลธรรม และอุดมการณ์ พระพุทธศาสนาให้แก่สตรีชาวพุทธ ให้ได้เป็น อุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรม และวัฒนธรรมชาว พุทธให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ดังเช่นพุทธกาล เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ อย่างยั่ง ยืน โดยการพัฒนาศลี ธรรมของประชาชน

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล