ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

อนุโมทนาบุญ พิธีบรรพชาสามเณร

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 10 (รุ่นเข้าพรรษา)

 

     เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดพระธรรมกาย  องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และกว่า 40 องค์กรภาคี จัดให้มีพิธีบรรพชา ขอสรณคมน์และศีล ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมกิตติวงศ์ (ป.ธ.9,ราชบัญฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม วรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากเสร็จพิธีบรรพชา สามเณรธรรมทายาทได้เดินทางกลับไปยังวัดที่เป็นศูนย์อบรม เพื่อประกอบพิธีอุปสมบทในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ วัดต่างๆ ทั่วประเทศ 

 

    

      การนี้ พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่ฯ กล่าวว่า “การบวชนั้นผู้บวชจะต้องได้นิสัยดีๆ กลับไป นิสัยของพระ นิสัยของการคิดดี พูดดี ทำดี นิสัยของการมีสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิต โดยใช้หลักไตรสิกขา มาฝึกหัดขัดเกลา นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังทำให้เกิดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน อันจะเกิดความสามัคคี รุ่งเรือง และส่งผลดีทั้งแก่ผู้บวชเอง และสังคมรอบข้างด้วย”

     แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรมที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทย เกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม จนได้รับการกล่าวขานเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก

     การดำรงความรุ่งเรืองและความสุขของประชาชาติไทยก็คือ การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มนั่ คงคู่ผืนแผ่นดินไทย ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรม ดังนั้นการสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการธำรงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคน

     จากโครงการบวชครั้งประวัติศาสตร์ คือ โครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบล โครงการอุปสมบทหมู่100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย, โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ในปีพ.ศ.2553-2556 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม  คณะสงฆ์ สาธุชนและองค์กรภาคีที่ร่วมโครงการ ต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้นและเห็นพ้องต้องกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวช ให้กลับมาเป็นค่านิยมกระแสหลักของชายไทย  

     คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และ40 องค์กรภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันจัด “โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” ครั้งที่ 10 (รุ่นเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้พุทธบริษัทไทยได้สร้างบุญใหญ่อีกวาระหนึ่ง และจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบต่อไป
    

     ทั้งนี้เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยให้ดับร้อน ฝ่าภัยวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่ และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย ให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล