ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ความเป็นมาของโครงการ โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป

     โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย จัดโดยคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน, คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีต่างๆ เพื่อรวมพลังพุทธบริษัททั้งแผ่นดิน ช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวช และสร้างศาสนทายาท สืบอายุพระศาสนา โดยมีวัดพระธรรมกายทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่วัดต่างๆทั่วประเทศที่เข้าร่วม โครงการ

      โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย อีกทั้งเป็นโครงการที่สืบสานความสำเร็จต่อจากโครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบล ทั่วไทย ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมียอดผู้บวชทะลุเป้าถึง ๑๐,๖๘๕ รูป

     ส่วนสาเหตุที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ ธัมมชโย) มีดำริให้จัดโครงการนี้ขึ้นนั้น สืบเนื่องมาจากการที่ท่านได้รับทราบข้อมูลจากพระเถระผู้ใหญ่ว่า ปัจจุบันนี้วัดต่างๆมีผู้มาบวชจำพรรษาน้อยลงมาก แม้พระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่ก่อนเคยมีผู้บวชจำพรรษาปีละ ๔๐ - ๕๐ รูป ในช่วงหลังๆนี้ มีผู้มาบวชจำพรรษาเพียงปีละ ๑ - ๒ รูป เท่านั้น และบางวัดก็ไม่มีเลยแม้แต่รูปเดียว ทั้งๆที่ประชากรในกรุงเทพมหานครมีจำนวนถึง ๑๐ กว่าล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธรรมเนียมที่ชายไทยจะ ต้องบวชให้ได้อย่างน้อย ๑ พรรษา เมื่ออายุครบกำหนดบวช เริ่มเลือนรางหายไป

     นอกจากนี้ จากสถิติที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำรวจไว้ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่าในประเทศไทยมีวัดร้างถึง ๕,๙๓๗ วัด และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สถานการณ์ของพระพุทธศาสนามีแนวโน้มว่าจะก้าวไปสู่ภาวะวิกฤตยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีผลให้ศีลธรรมในสังคมเสื่อมโทรมมากขึ้น และจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมที่รุนแรงยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

(จากซ้าย) ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

(จากซ้าย) ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ประธานที่ปรึกษา,

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร กรรมการที่ปรึกษา

 

บวชแล้วได้อะไรบ้าง

๑. ได้บุญ การบวชเป็นพระแท้เป็นทางมาแห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสว่า “ถึงแม้จะมีผู้วิเศษเก็บดอกไม้จนหมดป่าหิมพานต์ แล้วนำมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง ๑,๐๐๐ พระองค์ กระทำดังนี้ทุกวัน ผลบุญจากการบูชานั้นก็ไม่เท่าผลบุญจากการบวชเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา” (ที่มา : การบวชในพระพุทธศาสนา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) บุญบวชจึงเป็นสุดยอดแห่งบุญที่มีอานุภาพมหาศาล สามารถตัดรอนวิบากกรรมและดึงดูดความสุขความเจริญเข้ามาได้เป็นอัศจรรย์ บุญนี้จะช่วยปิดอบาย เปิดสวรรค์ ช่วยให้ผู้บวชมีความเห็นถูกต้อง และได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาเป็นเวลาถึง ๖๔ กัป

๒. ได้ฝึกสมาธิอย่างถูกวิธี การฝึกสมาธิเป็นการพัฒนาจิตให้สงบ ก่อให้เกิดพลังแห่งความบริสุทธิ์ ซึ่งจะมีอานุภาพดึงดูดสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิต ทั้งคนดีๆ ของดีๆ และโอกาสดีๆ

๓. ได้ความสุข ความอิ่มเอิบเบิกบานผ่องใส เหมือนได้ผลัดชีวิตใหม่ ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขจากความปลอดกังวล ที่เกิดจากจิตที่ผ่องใส เพราะได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทุกวัน และเป็นความสุขที่เงินซื้อไม่ได้ แต่ได้ฟรีๆจากการบวช

๔. ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และได้รู้ว่า "เราเกิดมาทำไม ?" "อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต ?" ทำให้การเกิดมาของเราในชาตินี้ไม่สูญเปล่า

๕. ได้โอกาสทองในการแก้ไขนิสัย และได้สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย รวมทั้งได้ หักดิบเลิกอบายมุขต่าง ๆ

๖. ได้เพื่อนกัลยาณมิตรใหม่ๆ ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปในอนาคต

๗. ได้ความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งจะมีผลต่อความสงบร่มเย็นของประเทศชาติและโลกของเรา

พ่อแม่ได้อะไร ?

พ่อแม่ได้เป็นญาติกับพระศาสนา และได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระลูกชายขึ้นสวรรค์ ซึ่งถือเป็นการตอบแทนที่คุ้มค่ากับการที่ท่านให้กำเนิดเรามาอย่างแท้จริง

ครอบครัวได้อะไร ?

ความสุขในครอบครัวจะกลับคืนมา เมื่อคนในครอบครัวเป็นคนดีมีศีลธรรม มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม

ศาสนาได้อะไร ?

การบวชพระนับแสนรูปจะสร้างกระแสความตื่นตัวในการฟื้นฟูประเพณีการบวชกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง และจะทำให้ปัญหาวัดร้างหมดสิ้นไป กลับกลายมาเป็นวัดรุ่งทั้งแผ่นดิน ซึ่งจะมีผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มั่นคงเป็นปึกแผ่น และสามารถแผ่ขยายไปดับทุกข์ในใจของผู้คนได้มากขึ้น

สังคมและประเทศชาติได้ประโยชน์อะไร ?

การบวชครั้งละมากๆจะช่วยสร้างครูสอนศีลธรรมจำนวนมากขึ้น มาฟื้นฟูศีลธรรมในใจของผู้คนที่กำลังเสื่อมลงทุกขณะให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีผลให้ปัญหาสังคมที่เกิดจาก ความเสื่อมโทรมของศีลธรรมลดน้อยลง นอกจากนี้ มหากุศลจากการอุปสมบทหมู่จะช่วยนำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ในที่สุด ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้น อย่างเป็นอัศจรรย์

 

นานาทัศนะ ต่อการบวช


พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)
ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

“การบวชนั้น มีประโยชน์หรืออานิสงส์ที่ตัวผู้บวชเอง นั่นก็คือได้มาเป็นลูกพระพุทธเจ้า ได้นุ่งเหลืองห่มเหลือง ได้นุ่งผ้ากาสาวพัสตร์ ได้สิ่งที่ได้โดยยาก ได้ประสบการณ์ชีวิต ได้มาสัมผัสกับชีวิตสมณะในพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก ได้ฝึกฝนตัวเอง ได้ฝึกฝนการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นการทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจ ทดสอบความอดทนอดกลั้น ทดสอบการให้อภัย ฝึกการอยู่รว่มกันอย่างสันติ รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่น ในขณะเดียวกันก็รู้จักปล่อยวางความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ ปล่อยวางเสียสละความสุขเล็กๆน้อย ๆ”

 

 

พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีพระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

“โครงการนี้มีส่วนสำคัญต่อทุกภาคส่วนของประเทศไทย และสังคมเราชาวพุทธทั้งมวล อันดับแรกก็คือ ผู้ที่มาบรรพชาอุปสมบทย่อมจะได้รับประโยชน์ที่มากมายมหาศาล ในช่วงที่บวชพระจะได้รับคำแนะนำ ได้ศึกษาพระธรรมวินัย และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีงาม ที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งแก่ตัวผู้บวชและญาติมิตร อีกประการหนึ่ง คณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ โดยเฉพาะวัดต่างๆที่รับเป็นศูนย์ในการอบรมของพระธรรมทายาท จะได้มีส่วนในการเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงแก่คณะสงฆ์ วัด และพระพุทธศาสนา สร้างความเป็นสิริมงคล ความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ชาติบ้านเมือง ตามโครงการ “บ ว ร” คือ บ้าน วัด และโรงเรียน จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้ ขอเจริญพร”

พระอภินัย ตนฺติวฑฺโฒพระอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ (นายแพทย์อภินัย ชินพิพัฒน์)

 

“อาตมาเชื่อว่าผู้ที่ฉลาด เห็นภัยในวัฏสงสาร ต้องให้โอกาสตนเองมาศึกษาธรรมะ มาปฏิบัติธรรม เพื่อทำที่พึ่งให้กับตนเองก่อน หลังจากนั้นจึงจะทำประโยชน์ให้คนรอบข้างและสังคมได้ ซึ่งประโยชน์ที่อาตมาเลือกทำให้ตนเองนั้น ก็คือการสั่งสมบุญ และบุญใหญ่ที่ลูกผู้ชายสามารถทำได้ก็คือ...การบวช”

 

 

พระชัยวุทธ ทานวีโรพระชัยวุทธ ทานวีโร

 

“การบวชทำให้อาตมาได้เรียนรู้อะไรมากมายอย่างที่ไม่คาดคิด ได้เข้าใจเรื่อง บุญ บาป และกฎแห่งกรรม ได้ฝึกความมีวินัย เคารพ อดทน และทำให้พบความสุขที่แท้จริงจากการนั่งสมาธิ ทำให้ใจสงบ ไม่กระวนกระวายร้อนรนเหมือนอยู่ทางโลก อยากจะฝากบอกลูกผู้ชายทั้งโลกว่า โปรดให้โอกาสกับลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเรียกท่านว่า แม่ โดยการบวชเถิด เพราะแม่ให้เราได้ทั้งชีวิต จงทำให้ท่านปลื้มใจและได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะเหลือเวลาอยู่บนโลกใบนี้กับเราไปอีกนานสักเท่าไร”

 

พระปรีชา จิรนนฺโท (รัตนพล ส.วรพิน)พระปรีชา จิรนนฺโท (รัตนพล ส.วรพิน)

อดีต แชมป์โลกรุ่น มินิฟลายเวท และจูเนียร์ฟลายเวท

“ก่อนบวช อาตมามีความทุกข์มาก เจอปัญหาชีวิตรุมเร้ามากมาย เครียดมาก จนอยากจะฆ่าตัวตาย ถ้าอาตมาไม่ได้บวช อาตมาก็ไม่รู้ว่าในโลกนี้จะยังคงมีนักมวยที่ชื่อ รัตนพล ส.วรพิน อยู่บนโลกนี้อีกหรือเปล่า อาตมาอาจจะตัดสินใจจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ อีกทั้งวันบวชยังเป็นวันที่อาตมาและแม่ได้คืนดีกัน เพราะเราทะเลาะกัน ไม่คุยกันเลย นานถึง ๗ ปีแล้ว แต่อยู่ๆวันที่อาตมาบวชท่านก็มา ทำให้อาตมากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะอาตมาได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด อาตมารักท่านที่สุดในโลก”

 

 

คุณชัชฎาพร สอนเนียมคุณชัชฎาพร สอนเนียม

 

“เราเป็นแม่จนๆที่ไม่มีสมบัติอะไรจะให้ลูก สิ่งเดียวที่จะให้เขาได้ คือ ทำให้ลูกเป็นคนดีและให้ความดีดูแลลูกแทนเรา หลังจากที่เราตายจากลูกไปแล้ว ตอนลูกบวช รู้สึกหมดห่วง หากเป็นไปได้อยากให้บวชตลอดไป เพื่อให้เขามีชีวิตที่ปลอดภัยในวัฏสงสาร และถ้าลูกเป็นพระ เราก็ไม่ต้องห่วงว่า วันๆเขาจะไปไหน เพื่อนที่เขาคบดีไหม ขับรถดึกๆจะไปชนไหม กินเหล้าแล้วจะไปมีเรื่องไหม เพราะขณะบวช เขาต้องช่วยงานพระศาสนา ซึ่งตัวเขาเองก็ได้บุญ พระศาสนาก็เจริญ”

 

 

คุณภาวีชญาณ์ ศรีวรรณวัฒน์คุณภาวีชญาณ์ ศรีวรรณวัฒน์

 

“ดิฉันเกิดมาเป็นชายแต่ไม่แท้ เป็นเพศที่ ๓ ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของชีวิตเลยทีเดียว เพราะเป็นผู้ด้อยโอกาส อยากบวชก็บวชไม่ได้ แต่ดิฉันอยากได้บุญจากการบวช เพราะเป็นบุญใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับบุญอื่นๆ ดิฉันจึงทุ่มเทไปชวนคนมาบวชอย่างสุดกำลัง เพื่อให้บุญกุศลนี้ช่วยให้เกิดมาเป็นชายแท้ในชาติต่อๆไป จะได้มีโอกาสบวชกับเขาบ้าง อยากเชิญชวนชายแท้ทุกคนให้มาบวชค่ะ คุณเป็นผู้มีโอกาสที่ดิฉันไม่มี มาเติมบุญให้ตนเอง พ่อแม่ ประเทศชาติ และมาช่วยกันยอยกพระพุทธศาสนาของเราให้รุ่งเรืองนะคะ”

 

 

คุณจิ้งหรีดขาว วงศ์เทวัญคุณจิ้งหรีดขาว วงศ์เทวัญ

นักร้อง / นาฏศิลป์ลิเก

“ดิฉันมาบวชอุบาสิกาแก้ว รักษาศีล ๘ ยังได้บุญมากมายเพียงนี้ แล้วถ้าลูกผู้ชายได้บวชพระ รักษาศีล ๒๒๗ ข้อ ผลบุญจะมากมายขนาดไหน จิ้งหรีดขาวขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะเชิญชวนผู้ชายแมนๆมาบวชพระในโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย คุณจะได้ทำในสิ่งที่ลูกผู้ชายทุกคนต้องทำสักครั้งในชีวิต คือ บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา และการบวชพระครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งสำคัญของคุณก็ได้ มาบวชกันนะคะ กราบอนุโมทนาบุญค่ะ”

 

 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล