ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

อบรมระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557

นิยามของคำว่ามัชฌิมธรรมทายาทหญิง

      นับเป็นความโชคดี ที่เยาวชนหญิงได้มีโอกาสมาฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณลักษณะของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สมบูรณ์ คือ มีความรู้คู่คุณธรรม  เวลาของชีวิต จะถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่ากับกิจกรรมที่ล้วนแต่ส่งเสริมให้เกิดความเคารพความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณขณะเดียวกันก็ได้สนุกสนานเบิกบานกับเพื่อนๆ ที่มีศีลธรรมและที่สำคัญได้เรียนรู้ว่า อะไรดี อะไรไม่ดีและสิ่งใดคือที่พึ่งที่ระลึกของชีวิตอย่างแท้จริง

     โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 21 อบรมระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสนับสนุนอาสาสมัคร สำนักศรัทธาภิบาล โทร.081-454-0680 และ 083-540-5780

 

 

- รับเยาวชนหญิงอายุ 15-18 ปี

- เพื่อฝึกฝน อบรม วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม  บนพื้นฐานความดีสากล 5 ประการ ในช่วงปิดเทอม

- สมัครและสอบสัมภาษณ์ อาทิตย์ที่ 2,9,16 และอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557

- รับใบสมัครได้ที่เสา Q22 สภาธรรมกายฯ

- สอบสัมภาษณ์ที่ห้อง V-PEACE 5 (ใต้ระเบียง 6) สภาธรรมกายฯ

- ระยะเวลาอบรม 13 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557

 

คุณสมบัติ

1. อายุระหว่าง 15-18 ปี

2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ

3. เป็นนักเรียนหญิงระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

4. สามารถอยู่ได้ตลอดการอบรมของโครงการ

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. หลักฐานการศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ใบรับรองแพทย์

 

***สำหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ให้มาลงทะเบียน และชำระค่าสมัครคนละ 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ และอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการอบรม เช่น เสื้อมัชฌิมหญิง 2 ตัว กระเป๋าสะพาย กระบอกน้ำ สมุดบันทึก ผ้าขนหนูรวมทั้งค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ  ส่วนค่าอาหาร น้ำปานะ อุปกรณ์เครื่องเขียนและอื่นๆทางคณะกรรมการจัดอบรมฯ จัดเตรียมให้ตลอดโครงการ***

 

 

ค้นหา