โครงการบวชสามเณร

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

บวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 20

อบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท  วัดพระธรรมกาย

ปิดเทอมทางโลก … เปิดเทอมทางธรรม ลูกจะดี … อยู่ที่พ่อแม่ให้โอกาส บวชเป็นสามเณร

      เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น บุตรหลานของท่าน ต้องปรับตัวทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมไปถึงการมีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา ซึ่งถึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดความกังวัลทั้งตัวบุตรหลานเอง และรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย แต่หากบุตรหลานได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวสู่อนาคตที่ดี ย่อมบังเกิดขึ้นต่อบุตรหลานอันเป็นที่รักอย่างแน่นอน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

  บวชเรียน เส้นทางแห่งความสุขและความสำเร็จ

รายละเอียดโครงการอบรมสามเณรบวชเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

     สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธ-ศาสนาให้คงอยู่ต่อไป  เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตามหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกสืบไป

     ทางโครงการอบรมจึงได้จัดให้มีการบวชเรียนเพื่อมุ่งหวังพัฒนาให้สามเณรเป็นศาสนทายาทที่ดี เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม มีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปสู่ภาคปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลไปทั่วโลก เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่สังคมโลกได้อย่างแท้จริง และ มุ่งตรงสู่เป้าหมายของชีวิต คือ การทำพระนิพพานให้แจ้งในกาลต่อไป

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

     โครงการ อบรมสามเณรธรรมทายาท สำหรับนักเรียน “ยุวชนรอบวัด” ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ (Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ  บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

      สามเณร แปลว่า  เหล่ากอของสมณะ หน่อเนื้อของสมณะ หมายถึง นักบวชชายในพระพุทธศาสนาที่มีอายุน้อย ยังมิได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ     ผู้ที่จะบวชเป็นสามเณร คือ ผู้ที่สั่งสมบุญเก่ามาในอดีตไว้ดีแล้ว จึงได้มีโอกาสมาบวชฝึกฝนตนเอง ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ยังเยาว์วัย

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ เออีซี (AEC)  ประจำปีพุทธศักราช 2557

เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมอย่างยั่งยืน

 โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ เออีซี (AEC)โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ เออีซี (AEC)

ดาวน์โหลดใบสมัครและคำขานนาค  "บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย"

หลักการและเหตุผล

      เพื่อเร่งการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มินัยมีความเคารพและมีความอดทน ให้มีศีลธรรมคุณธรรม เป็นเยาวชนดีที่โลกต้องการ พร้อมทั้งการเรียนรู้ด้านศีลธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในต้นปี พ.ศ.2559 และการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค้นหา