โครงการบวชสามเณร

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

  บวชเรียน เส้นทางแห่งความสุขและความสำเร็จ

รายละเอียดโครงการอบรมสามเณรบวชเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

     สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธ-ศาสนาให้คงอยู่ต่อไป  เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตามหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกสืบไป

     ทางโครงการอบรมจึงได้จัดให้มีการบวชเรียนเพื่อมุ่งหวังพัฒนาให้สามเณรเป็นศาสนทายาทที่ดี เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม มีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปสู่ภาคปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลไปทั่วโลก เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่สังคมโลกได้อย่างแท้จริง และ มุ่งตรงสู่เป้าหมายของชีวิต คือ การทำพระนิพพานให้แจ้งในกาลต่อไป

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

     โครงการ อบรมสามเณรธรรมทายาท สำหรับนักเรียน “ยุวชนรอบวัด” ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ (Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ  บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

      สามเณร แปลว่า  เหล่ากอของสมณะ หน่อเนื้อของสมณะ หมายถึง นักบวชชายในพระพุทธศาสนาที่มีอายุน้อย ยังมิได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ     ผู้ที่จะบวชเป็นสามเณร คือ ผู้ที่สั่งสมบุญเก่ามาในอดีตไว้ดีแล้ว จึงได้มีโอกาสมาบวชฝึกฝนตนเอง ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ยังเยาว์วัย

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ เออีซี (AEC)  ประจำปีพุทธศักราช 2557

เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมอย่างยั่งยืน

 โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ เออีซี (AEC)โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ เออีซี (AEC)

ดาวน์โหลดใบสมัครและคำขานนาค  "บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย"

หลักการและเหตุผล

      เพื่อเร่งการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มินัยมีความเคารพและมีความอดทน ให้มีศีลธรรมคุณธรรม เป็นเยาวชนดีที่โลกต้องการ พร้อมทั้งการเรียนรู้ด้านศีลธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในต้นปี พ.ศ.2559 และการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณร ม.ปลาย (นำร่อง)

หลักการและเหตุผล

     ช่วงปิดภาคเรียน คือ เวลาที่คุณครู และนักเรียนทุกคนจะได้พักผ่อนจากการให้ความรู้ และศึกษาเล่าเรียนที่ผ่านมา บ้างก็ใช้เวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสำหรับภาคการศึกษาที่กำลังจะมาถึง หรือแสวงหาความสุขในรูปแบบต่างๆ เช่น ดูโทรทัศน์, ท่องเที่ยว, เล่นกีฬา หรือเกมส์การละเล่นอื่นๆกับเพื่อน หรือใช้ช่วงเวลาหลังเลิกงาน หรือวันหยุดกับครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความสุข แต่โดยทั่วไปแล้วการท่องเที่ยวหรือการอยู่กับบ้านทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันไปวันๆ ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย บ้างก็เกิดความเหนื่อยล้า และไม่พบความสุขที่แท้จริง โครงการ “อุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณร ม.ปลาย (นำร่อง)”  จึงเกิดขึ้น เพื่อจะสร้างให้คุณครู, ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งชุมชน บ้าน, วัด, โรงเรียน มีความสุขแบบครบวงจร และทรงคุณค่าอย่างแท้จริง เพราะทุกคนในชุมชนแม้ต่างเพศ ต่างวัย ต่างอาชีพ แต่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยศีลธรรมที่เราร่วมกันสร้างให้เป็นเยาวชนคนดี มีกิจกรรม งานบุญ การเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฯลฯ ซึ่งทุกสิ่งล้วนเป็นบุญกุศล และเป็นที่พึ่งให้กับเรา ทั้งในปัจจุบันชาติและตลอดไป

ค้นหา