ธรรมะ

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

บทให้พร

อนุโมทนาวิธี

        หลังจากที่นาคธรรมทายาท ผ่านการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้ว เมื่อญาติโยม สาธุชน ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม จะต้องมีการกล่าวคำให้พรเป็นภาษาบาลี เพื่อเป็นสิริมงคลและยังความปิติปราโมทย์แก่จิตใจของญาติโยมโดยฝึกท่องบทให้พร มีบทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้ฝึกท่องเป็นเบื้องต้น

อาฏานาฏิยปริตคาถา

    สัพพะโรคะวินิมุตโต                สัพพะสันตาปะวัชชิโต

    สัพพะเวระมะติกกันโต             นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ

   สัพพีตีโย วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตตวันตะราโย          สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

       อะภิวาทะนะสีลิสสะ                  นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

            จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ            อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง   

 

อนุโมทนารัมภคาถา 

       ยะถา  วาริวะหา  ปูรา                ปะริปูเรนติ  สาคะรัง  

       เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง               เปตานัง  อุปะกัปปะติ

         อิจฉิตัง  ปัตถิตัง  ตุมหัง             ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ

                 สัพเพ  ปูเรนตุ  สังกัปปา            จันโท  ปัณณะระโส  ยะถา  

                                                                                        มะณิ  โชติระโส  ยะถา  ฯ  

 

 สามัญญานุโมทนาคาถา

      สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค วินัสสะตุ

     มา เต ภะวัตตวันตะราโย            สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

       สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

     มา เต  ภะวัตตวันตะราโย          สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

       สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

     มา  เต  ภะวัตตวันตะราโย          สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

          อะภิวาทะนะสีลิสสะ                    นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

              จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ           อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง

 

โภชนทานานุโมทนาคาถา

           อายุโท พะละโท ธีโร                 วัณณะโท ปะฏิภาณะโท

     สุขัสสะ ทาตา เมธาวี                 สุขัง โส อะธิคัจฉะติ

          อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง         สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท 

              ทีฆายุ ยะสะวา โหติ                   ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ ฯ

 

มงคลจักรวาลน้อย (บทย่อ)

        ระตะนัตตะยานุภาเวนะ              ระตะนัตตะยะเตชะสา

           ทุกขะโรคะภะยา  เวรา                โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา

        อะเนกา  อันตะรายาปิ                 วินัสสันตุ  อะเสสะโต

                 ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง              โสตถิ  ภาคยัง สุขัง  พะลัง

              สิริ  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ             โภคัง  วุฑฒี จะ ยะสะวา

             สะตะวัสสา  จะ อายู  จะ               ชีวะสิทธี  ภะวันตุ  เต ฯ

 

             ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

               สัพพะพุทธานุภาเวนะ                  สะทา  โสตถี  ภะวันตุเต 

             ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                 รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

                สัพพะธัมมานุภาเวนะ                   สะทา  โสตถี  ภะวันตุเต  

              ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                 รักขันตุ  สัพพะเทวะตา 

                  สัพพะสังฆานุภาเวนะ                   สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต. 

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 

พระคู่สวดถาม                                        สามเณรตอบ     

กุฏฐัง                                                 นัตถิ  ภันเต

คัณโฑ                                               นัตถิ  ภันเต

กิลาโส                                               นัตถิ  ภันเต

โสโส                                                  นัตถิ  ภันเต

อะปะมาโร                                           นัตถิ  ภันเต

มะนุสโสสิ๊                                            อามะ  ภันเต

ปุริโสสิ๊                                                 อามะ  ภันเต

ภุชิสโสสิ๊                                              อามะ  ภันเต

อะนะโณสิ๊                                              อามะ  ภันเต

นะสิ๊ราชะภะโฏ                                        อามะ  ภันเต

อะนุญญาโตสิ๊  มาตาปิตูหิ                      อามะ  ภันเต

ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊                         อามะ  ภันเต

ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง                    อามะ  ภันเต

                     กินนาโมสิ                                             อะหัง  ภันเต...(๑)....นามะ 

                           โก นามะ เต อุปัชฌาโย                         อุปัชฌาโย เมภันเต อายัสมา....   (๒).นามะ

 

(๑)  บอกฉายาของตนเอง   

      (๒)  บอกฉายาของพระอุปัชฌาย์ 

      

 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คำขออุปสมบท  *แบบที่1                                         

 

สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ,  อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ,  อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ, 

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

 

คำขออุปสมบท   *แบบที่2                                                   

สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, 

อุลลุมปะตุ โน ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ทุติยัมปิ ภันเต สังฆังอุปะสัมปะทัง ยาจามะ, 

อุลลุมปะตุ โน ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ตะติยัมปิ ภันเต สังฆังอุปะสัมปะทัง ยาจามะ, 

อุลลุมปะตุ โน ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 

                                                                       พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า                                   สามเณรกล่าวรับว่า

                                                                             อะยันเต  ปัตโต                                        อามะ  ภันเต

                                                                             อะยัง  สังฆาฏิ                                          อามะ  ภันเต

                                                                             อะยัง  อุตตะราสังโฆ                                อามะ  ภันเต

                                                                             อะยัง  อันตะระวาสะโก                             อามะ  ภันเต 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 

อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.

            ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.

              ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.

            ( อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ ) กล่าว ๓ จบ

   

พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า               สามเณรกล่าวรับว่า

ปะฏิรูปัง                                   สาธุ ภันเต

โอปายิกัง                                สาธุ ภันเต

ปาสาทิเกนะ สัมปาเทถะ           สาธุ ภันเต

 

 เมื่อกล่าวรับจบ ให้สามเณรกล่าวต่อไปว่า 

 ( อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร ) 

        กล่าว ๓ จบ แล้วกราบ ๓ ครั้ง 

 

หมวดหมู่รอง

ค้นหา