• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51

รับสมัครนักศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว อายุ 18 -30 ปี
บวชตอบแทนพระคุณ ให้พ่อแม่ปลื้มใจ
ศึกษาธรรมะอย่างถูกต้อง เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต

ภาคฤดูร้อน อบรมวันที่ 31 มีนาคม – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ภาคฤดูฝน อบรมวันที่ 2 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

670203_15.jpg - 403.42 kB

      โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยหลักความดีสากล 5 ประการ ผู้อบรมจะได้ศึกษาธรรมะประกอบด้วยสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ฝึกสมาธิ(Meditation)ปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง

กำหนดการอบรม ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51 (ภาคฤดูร้อน) 

     วันเข้าอบรม : วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

     พิธีปลงผม : วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567

     วันบรรพชา : วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567

     วันฉลองพระบวชใหม่ : วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567

     จบการอบรม : วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

 

กำหนดการอบรม ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51 (ภาคฤดูฝน)

     วันเข้าอบรม : วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     พิธีปลงผม : วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันบรรพชา : วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันฉลองพระบวชใหม่ : วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     จบการอบรม : วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 
(รายละเอียดกำหนดการจะส่งให้ผู้สมัครในวันสัมภาษณ์)

 

670203_16.jpg - 969.96 kB

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. รับนักศึกษาชายแท้

     2. กำลังศึกษา หรือเรียนจบการศึกษาปริญญาตรี หรือจบ ม.6 ปีนี้ (ไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน)

     3. มีอายุ 18- 30 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)

     4. สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ

     5. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

     6. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร
         นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 150 ซ.ม. และมีนํ้าหนักไม่เกิน 100 ก.ก.
         (หรือมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรมตนเอง)

     7. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

     8. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อทุกประเภท โรคเอดส์ เป็นต้น

     9. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
         โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า จิตเวช เป็นต้น

     10. ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

     11. ปฏิบัติตามระเบียบวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

     12. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ

     13. ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)

     14. สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ได้อย่างเคร่งครัด

     15. อ่านคำขานนาคได้คล่องทุกบท

ดาวน์โหลดเอกสารคำขานนาคที่นี้ http://tty072.com/download

 

670203_17.jpg - 390.34 kB

การสมัคร 

     1. ผู้สมัคร แอดไลน์ @tty072 (มี @ อยู่ข้างหน้า) เพื่อขอกรอกใบสมัคร
         ได้ตั้งแต่บัดนี้ ภาคฤดูร้อน ปิดรับสมัครวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
          ภาคฤดูฝน ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 
     2. พระอาจารย์จะโทรนัดผู้สมัคร ที่กรอกใบสมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
         ภายใน 7 วัน หลังกรอกข้อมูลสมัครแล้ว เพื่อนัดวันสัมภาษณ์
         และสอบอ่านคำขานนาคทุกบท โดยผ่าน VDO Call ทางไลน์


หลักฐานการสมัคร (ส่งผ่านไลน์ เมื่อผ่านสัมภาษณ์แล้ว)

     1. รูปถ่ายปัจจุบัน จำนวน 1 รูป

     2. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ

     3. รูปถ่ายบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ

 

670203_18.jpg - 981.69 kB

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โทร. 086-077-6000

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล