• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565

อบรมระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 - 7 มีนาคม พ.ศ.2566

"บวช" ทดแทนพระคุณบิดามารดา
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เปิดทางสวรรค์และนิพพาน
ให้กับตนและทุกคนในโลก

สมัครบวชที่ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1234, dmycenter.com


โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565


กำหนดการ

รายงานตัว : ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พิธีปลงผม : วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พิธีขอขมา : วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ธรรมทายาทจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเดินทางมาที่วัดพระธรรมกาย : วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บรรพชา : วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย

อุปสมบท : วันพฤหัสบดีที่ 1- วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ วัดพระธรรมกาย / วัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ตักบาตรฉลองพระใหม่ : วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย

เดินธรรมยาตรา : วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566

ปฏิบัติธรรมพิเศษ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ร่วมงานบุญวันมาฆบูชา : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2566

จบโครงการ : วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566

 

 

หลักการและเหตุผล

       แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทยเกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม จนได้รับการกล่าวขานเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก

       คำตอบของการดำรงความรุ่งเรืองและความสุขของประชาชาติไทยก็คือ การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินไทย ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา คือศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรม ดังนั้นการสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการธำรงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคนถึงเวลาแล้วที่พุทธบริษัทจะช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวชให้กลับมาเป็นค่านิยมกระแสหลักของชายไทยดังเช่นบรรพกาล

       วัดพระธรรมกาย จึงร่วมกับองค์การพุทธโลก อุบาสก อุบาสิกา คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย ฯ จัด “โครงการอุปสมบท รุ่น บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปี พุทธศักราช 2565 ” ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยให้ดับร้อนฝ่าวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป

2. เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย

3. เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษา และปฏิบัติธรรม เป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป

4. เพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชของชายไทย ให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนครั้งบรรพกาล

5. เพื่อเปิดโอกาสให้บวชทดแทนคุณบิดา มารดา และมหาปูชนียาจารย์

 

เป้าหมาย

      ผู้อุปสมบทจากทั่วประเทศไทย จำนวน 2,500 รูป โดยคุณสมบัติ ผู้เข้าอุปสมบท มีดังนี้

1. เป็นชายแท้อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจ าตัวอื่น ๆ ที่ร้ายแรง

3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด

4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร

5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

2. องค์การพุทธโลก

3. ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

4. คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

5. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ

6. ภาคีเครือข่ายฯ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นมหากุศลให้กับตัวเอง ครอบครัว และสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนา

2. สร้างผู้นำในการเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกภาคส่วนทั่วประเทศไทย

3. ผู้เข้าอุปสมบทได้เรียนรู้หลักธรรม และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

 

 

หลักฐานการสมัครบวช

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. หลักฐานการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้บวช

1. เป็นชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ)

2. ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา

3. มีอายุ 20 - 50 ปี

4. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

5. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ และน้ำหนักไม่มากจนเป็นอุปสรรคอบรม

6. ต้องไม่ติดยาเสพ สุรา และบุหรี่

7. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น

8. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น

9. ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

10. เป็นผู้มีวินัย อดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

11. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรม

12. ไม่มีรอยสักอันไม่เหมาะสม (คณะกรรมการจะพิจารณาในวันสมัคร)

13. ท่องคำขานนาคได้

 

ของใช้ในการอบรมที่ต้องนำมาเอง

1. ชุดอบรมธรรมยาท สีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด

2. เสื้อเชิ๊ตแขนสั้นสีขาว ไม่ลาย 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)

3. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟันและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย

4. กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง

5. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ

6. ผ้าห่มสีเหลือง จำนวน 1 ผืน

7. มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด อย่างน้อย 4 ใบ

8. รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน 1 คู่

 

ของที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการอบรม

1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ

2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด

3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆ ทุกชนิด (วิทยุเทป MP3 MP4) กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บ ข้อมูลทุกประเภท และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

4. กระจกส่องหน้า รูปภาพของญาติมิตร

5. ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน สร้อยคอ เครื่องรางของขลัง สร้อยข้อมือ สายสิญจน์ เป็นต้น

6. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ

(หมายเหตุ : คณะกรรมการจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านั้นแทนท่านระหว่างการอบรม)

 

ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม

1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ

2. บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด

 

ศูนย์ประสานงานโครงการ : วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เลขที่ 23/2 หมู่ที่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 02-831-1234

 


 

 

“The Mass Dhammadayada Ordination to Worship the Great Masters 2022 Program”

Duration: 13th November 2022 – 7th March 2023

Being ordained to repay your parents’ kindness
To prolong Buddhism
To open the way to heaven and Nirvana
For yourself and everyone in the world


1. Report at the Moral Support Centre nationwide on Sunday 13th November 2022

2. The Hair Shaving Ceremony on Wednesday 16th November 2022

3. The Apologizing Ceremony on Sunday 20th November 2022

4. The Dhammadayas from all Moral Support Centres go to Wat Phra Dhammakaya on 21st – 22nd November 2022

5. The Novice Ordination Ceremony at Wat Phra Dhammakaya on Saturday 26th November 2022

6. The Monk Ordination at Wat Phra Dhammakaya and temples in Bangkok and perimeter on Thursday 1st – Saturday 3rd December 2022

7. The Morning Alms Round to Welcome the New Monks on Sunday 4th December 2022

8. Walking in the Dhammayatra Pilgrimage: 2nd – 31st January 2023

9. The Special Meditation Retreat on 6th February 2023

10. Participating in Magha Puja’s Ceremonies on 6th March 2023

11. End of the Program on 7th March 2023

 

Facebook, Twitter, Instagram, Line : @dhammakaya

Tel. 02-831-1234

 


 

รายชื่อผู้ประสานงานโครงการอุปสมบท

ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด (77 จังหวัด)

 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล