• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 ภาคฤดูฝน

รับสมัครนักศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว อายุ 18 -30 ปี
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

บวชตอบแทนพระคุณ ให้พ่อแม่ปลื้มใจ
ศึกษาธรรมะอย่างถูกต้อง เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต

อบรมระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

650522_01.jpg - 114.90 kB


           โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยหลักความดีสากล 5 ประการ ผู้อบรมจะได้ศึกษาธรรมะประกอบด้วยสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง

 

650522_03.jpg - 177.32 kB

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. รับนักศึกษาชายแท้

2. เป็นนิสิตนักศึกษา หรือเรียนจบการศึกษาปริญญาตรี หรือกำลังจบ ม.6 ปีนี้

3. มีอายุ 18- 30 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)

4. สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ

5. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

6. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร
นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 150 ซ.ม. และมีนํ้าหนักไม่เกิน 100 ก.ก.
(หรือมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรมตนเอง)

7. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

8. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อทุกประเภท โรคเอดส์ เป็นต้น

9. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า จิตเวช เป็นต้น

10. ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

11. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

12. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ

13. ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)

14. ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม (ต้องมีหลักฐานจากหมอพร้อมรับรอง)

15. สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ได้อย่างเคร่งครัด

16. อ่านคำขานนาคได้คล่องทุกบท

 

การสมัคร

1. ผู้สมัตร แอดไลน์ @tty072 (มี @ อยู่ข้างหน้า) เพื่อขอกรอกใบสมัคร
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

2. พระอาจารย์จะโทรนัดผู้สมัคร ที่กรอกใบสมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ภายใน 7 วันหลังสมัครแล้ว เพื่อสัมภาษณ์ และสอบอ่านคำขานนาคทุกบท
โดยผ่าน VDO Call หรือภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

หลักฐานการสมัคร (ส่งผ่านไลน์ เมื่อผ่านสัมภาษณ์แล้ว)

1. รูปถ่ายปัจจุบัน จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ

3. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ

4. หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม จากหมอพร้อม

 

650522_02.jpg - 235.62 kB

กำหนดการอบรม อุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา ภาคฤดูร้อน

วันเข้าวัด วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

จบการอบรม วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

*** ผู้อบรมสามารถบวชอยู่ต่อในช่วงเข้าพรรษาได้ ***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โทร. 086-0776000

 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล