• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2564

อบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

เข้าโครงการ : วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

อุปสมบท : วันจันทร์ที่ 6- วันพุธ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564

จบการอบรม : วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

รวมเวลาอบรม 68 วัน

โทร. 02-831-1234

 

บวช 

บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา   สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

เปิดทางสวรรค์และนิพพาน    ให้กับตนและทุกคนในโลก

 

 

 

อานิสงส์ของการบวช

1. ประโยชน์อานิสงส์ที่ตัวผู้ขอบรรพชาจะได้รับนี้อย่างหนึ่ง

2. ประโยชน์อานิสงส์ที่ญาติทั้งหลายมีบิดา มารดา เป็นต้น จะได้รับ นี้อย่างหนึ่ง

3. ประโยชน์ที่เพื่อนมนุษย์สัตวโลกทั้งหลายจะพึงได้รับ ตลอดจนศาสนาจะพึงได้รับร่วมกัน นี้อีกอย่างหนึ่ง

 

 

วัด จังหวัด ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน ชัยนาท ชัยนาท พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม (ศรัณยวงศ์) 085-0454625
ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม นครปฐม พระพีรพงศ์ ปญฺญาธิโก 087-1692045
ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี พระกล้า จิตฺตรกฺโข (ใจภักดี) 083-5406402
ศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวง ปทุมธานี พระมหาวิชิต ธมฺมวชิโร (ไหลหาโคตร) 081-4867477
ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี พระปิยะพงษ์ วิสาลธมฺโม (สุขเกิด) 096-3528293
ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา พระมานพ อคฺคมาณโว (ชิตะ) 082-9542465
ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระภานุมาศ ปชฺโชโต (ม่วมกระโทก) 085-9196192
ธุดงคสถานแก้วอุทัย พระนครศรีอยุธยา พระพงษ์ศักดิ์ ชุณหารุโณ (อรุณโณ) 061-8544956
ธุดงคสถานพัฒนานิคม ลพบุรี พระเมธี สมฺมาปญฺโญ (วัฒนเสถียรวงศ์) 080-6455652
ธุดงคสถานชัยบาดาล ลพบุรี พระนคร คุณโรจโน (โรจนศิริ) 092-2194242
ธุดงคสถานเมืองลพบุรี ลพบุรี พระวัชระ ฐิตสํวโร (สุขเจริญคณา) 088-2278147
ธุดงคสถานบ้านหมี่ ลพบุรี พระสุรชัย ชยสโม (เสมอภาค) 080-1965956
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี สระบุรี พระสมใจ อิทฺธิพทฺโธ (ทวีวงค์) 087-6686713
ศูนย์อบรมธรรมอุทยานบ้านแป้ง สิงห์บุรี พระสถาปัตย์ สุรพนฺโธ (ศิริพุฒิพงศ์) 081-5966645
ธุดงคสถานอ่างทอง (สวนศิลาวรรณ) อ่างทอง พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร (อินทร์ทอง) 090-9165549
ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง กาญจนบุรี พระธีรพัฒน์ กุลธีโร (สิทธิบวรสกุล) 083-5406603
วัดสุวรรณคีรี(เขาปูน) กาญจนบุรี พระพนัส อินฺทวณฺโณ (จี่กลาง) 087-4886524
ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี กาญจนบุรี พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ปิยสีโล (นาคทิพย์) 089-1753765
วัดสิทธิสังฆาราม ประจวบคีรีขันธ์ พระบารมี อธิจิตฺโต (วิชัยศักดิ์) 087-0976072
ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน (พุ่มสุข) 086-0100450
ศูนย์อบรมหัวหินแก้วศิลาธรรม ประจวบคีรีขันธ์ พระหนู สุภาสโก (เนื่องสีดำ) 081-5722827
ธุดงคสถานเขาย้อย เพชรบุรี เพชรบุรี พระเสวียน ฌานสุโข (คำสุข) 086-4123194
ศูนย์อบรมเยาวชน เพชรบุรี เพชรบุรี พระเอกสิทธิ์ เอกสิทฺโธ (อรัญญกูลกาญจน์) 083-9155699
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช ราชบุรี พระวิจิตต์ ธนปาโล (วิสิทธิ์ธนาวัฒน์) 083-1797281
ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมสวนผึ้ง ราชบุรี พระสรรชัย ธมฺมวุฑโฒ (ปาเปิง) 086-1724643
ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจอมบึง ราชบุรี พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน (แสงฐิตาพันธุ์) 091-4269995
ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธาราม ราชบุรี พระวิสุทธิ์ วิสุทธิโก (พริ้งเพราะ) 089-6243458
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม พระศุภนิมิตร์ ถิรโสตฺถิโก (พูลสวัสดิ์) 086-7668240
ศูนย์อบรมเยาวชนสมุทรสาคร สมุทรสาคร พระพันธุ์เอก ฐานสกฺโก (อนันทศักดิ์) 083-5408077
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี สุพรรณบุรี พระสุเชษฐ์ ปญฺญาวชิโร (วิวัฒนะ) 089-4024514
ธุดงคสถานจันทปุระ จันทบุรี พระครูวินัยธรวศิล จนฺทกนฺโต (จันทร์แพทย์) 081-8620035
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี พระหิรัญ ฐิตวฑฺฒโน (ตัณฑกิจวัฒนะ) 081-5576883
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี จันทบุรี พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ 081-5754373
ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พระชัยนริน 082-4992499  
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา พระวสันต์ สิริสุโภ (ศรีศุภอักษร) 089-7865872
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม (แต้วัฒนา) 086-4770829
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรี ชลบุรี พระมหาอภิชาติพงศ์ อภิชญฺโญ (พรหมขำ) 089-7474711
ธุดงคสถานชลบุรี ชลบุรี พระขวัญชัย ชยธมฺโม 087-5923459
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด ตราด พระมหาวันชนะ ญาตชโย (ตัณฑะดิลก) 089-7700821
วัดทวีพูลรังสรรค์ นครนายก พระครูสุธรรมมังคโลภาส (มงคล สุมงฺคโล) 081-4051506
วัดบางปรัง(นางปรัง) นครนายก พระมหาชัยยะ จนฺทสโม (จันทคร) 081-4361825
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดนครนายก นครนายก พระจิรศักดิ์ จิรรตโน (ดวงคำ) 083-5406401
ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ ปราจีนบุรี พระศิริมงคล สิริมงฺคโล (คนซื่อ) 094-4855651
วัดหนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี พระมหาฉลองชัย คณุตฺตโม (พิมพ์งาม) 086-8933594
ธุดงคสถานปราจีนบุรี ปราจีนบุรี พระอโนทัย สุทฺธิพโล (เพ็งด้วง) 092-9388345
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง (เขาช่องลม) ระยอง พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ (ช่อเรี่ยม) 086-3223496
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ สระแก้ว พระประจักษ์ ชยมงฺคโล (เกิดมงคล) 065-2965629
ศูนย์อบรมเยาวชนตาพระยาจังหวัดสระแก้ว สระแก้ว พระทวี อาจารภทฺโท (ไหว้พรม) 081-5670627
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เขาแก้วเสด็จ พระศุภโชค สุภคฺโค (เลิศธิติพฤทธิ์) 081-4236841
ศูนย์ปฏิบัติธรรมกระบี่ กระบี่ พระธีรศักดิ์ เตชปุญฺโญ (คงสบาย) 098-1137663
ธุดงคสถานชุมพร ชุมพร พระพันธ์ดิษฐ ยติวํโส (วงค์วนา) 099-5591914
ธุดงคสถานนครธรรม นครศรีธรรมราช พระมหามนทวัส ธมฺมานนฺโท (ชาลีทา) 089-4008603
ศูนย์อบรมเยาวชนพังงา พังงา พระมหาทวี อินฺทโชโต (ปรางจันทร์) 084-5562609
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต ภูเก็ต พระสุริยา พลญฺชโย (พลกลาง) 083-5408155
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนอง ระนอง พระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีรกุโล (จันทร์ธีระกุล) 089-4393929
ธุดงคสถานสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พระอนุชา ทานิสฺสโร (มุ่งประสิทธิชัย) 081-6983224
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรัง ตรัง พระปราโมทย์ อติปุญฺโญ (บุญประกอบ) 081-5966833
ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส นราธิวาส พระสมุห์สุชยา มุนิเสฏฺโฐ (จินดา) 064-8298995
ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี พระจิระศักดิ์ คุณสกฺโก (พรมศร) 085-0809184
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง พัทลุง พระอุดมศักดิ์ จารุสกฺโก (แสงเดือน) 090-6423220
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง ยะลา ยะลา พระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ (กาฬมิค) 081-4782699
ศูนย์ชุมชนสันติสุขเบตง ยะลา พระสุพจน์ มหาสกฺโก (คงสีพุฒ) 087-4962323
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ สงขลา พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน (พิทยาวิวัฒน์กุล) 093-6783457
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูล สตูล พระประกิจ ปโยโค (พฤษศรี) 087-3941431
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย เชียงราย พระปฐม ฐานปิโย (พลอยรัมย์) 062-2569921
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย เชียงราย พระภวินทร์ ฐานินฺโท (ภิรมยาภรณ์) 081-6850009
วัดวังกอง เชียงใหม่ พระครูสุนันทนิเวศน์ (สำเริง อุปลคุโณ) 086-9111688
วัดแม่ลาย เชียงใหม่ พระมหาดนัย อิทฺธิปาโล (ยั่งยืนกุล) 081-9517517
สนแก้ววนาราม เชียงใหม่ พระฉัตรมงคล ฉตฺตลาโภ (ลาภเจริญ) 081-4928607
วัดทุ่งเจริญธรรม เชียงใหม่ พระภัทรพล ขนฺติโก (นำมะ) 081-2884119
วัดกิ่วลม เชียงใหม่ พระอธิการสุธรรม สิริสุโข (มีศรีสุข) 081-5955903
วัดแม่ลายเตียนอาง เชียงใหม่ พระวัย ปหฏฺโฐ 081-3573317
ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อ เชียงใหม่ พระไพฑูรย์ มหาลาโภ (สวัสดี) 062-2721661
วัดแม่สะนาม เชียงใหม่ พระครูใบฎีกาวิสุทธิ์ ธมฺมสุทฺโธ (ขาวสง่า) 081-5956947
วัดห้วยตองสัก เชียงใหม่ พระครูวาปีวรมานิต (มานพ อคฺคมาณโว) 062-4057072
ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตง เชียงใหม่ พระธนธรณ์ ภทฺรวํโส (ภิมุข) 089-4301786
ธุดงคสถานล้านนา เชียงใหม่ พระกล้าธรรม โชติสิปฺโป (กลุ่มศิลป์) 083-5404604
วัดบ้านขุน เชียงใหม่ พระครูสังวรสิทธิโชติ (วิชาญ อิทฺธินาโค) 081-9514789
ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง เชียงใหม่ พระครูปลัดธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก (ดีสวัสดิ์) 081-5616077
ศูนย์ปฎิบัติธรรมดอยหล่อ เชียงใหม่ พระไพฑูรย์ มหาลาโภ 087-6862843
ธุดงคสถานนครสวรรค์ นครสวรรค์ พระยงยุทธ วีรธมฺโม (หาญพาสุพงศ์) 099-2670070
ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่าน น่าน พระมหาพันภูมิ ญาณธมฺโม (แซ่เถา) 096-1187270
วัดสันหลวง พะเยา พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย (คำจีน) 084-6975015
ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ แพร่ พระมหาธนาวิทย์ ธนวิชฺโช (นาคนวล) 086-5566314
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย แม่ฮ่องสอน พระชาญณรงค์ วาณิชฺชชญฺโญ (พานิช) 084-9162573
ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวม แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน พระสุรชัย (ซ้ำเตรียมลบ) สุรธมฺโม (นิยมไพรพนา) 084-0821492
ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรม ลำปาง พระวิชัย อภิชโย (หกขุนทด) 093-3072863
ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง ลำปาง พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต (บุญโญปกรณ์) 083-5404877
ธุดงคสถานลำพูน ลำพูน พระณัฐพงษ์ กตปุญฺโญ (คำดีบุญ) 086-4550592
ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร กำแพงเพชร พระพิทักษ์ คุณารกฺโข (ใจคง) 089-7469083
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรโพธิ์ทอง กำแพงเพชร พระสุวิทย์ โฆสวิชฺโช (สวัสดิ์พานิชย์) 089-6948441
ธุดงคสถานทรงธรรมกำแพงเพชร กำแพงเพชร พระอำนวย สุวณฺณตฺโถ (กิมพงษ์) 088-2277908
วัดวังประจบ ตาก พระทวีศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก (โนนใหม่) 085-1322048
วัดดอนเจดีย์ ตาก พระมกรธวัช โสตฺถิธโร (จันทะพันธ์) 089-6585156
ศูนย์อบรมเยาวชนวังเจ้า จังหวัดตาก ตาก พระศราวุธ พลสโร (บำรุงภักดี) 086-4664144
ธุดงคสถานพิษณุโลก พิษณุโลก พระยอ สุทฺธจิตฺโต (จิตรอ่อนน้อม) 082-3584741
ธุดงคสถานกงไกรลาศ สุโขทัย พระพยัคฆ์ ปุณฺณาโภ (เอี่ยมบัว) 096-0592521
ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร พิจิตร พระทินกร เตชวีโร (ทองสอาด) 081-6851060
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พระมหาอุเทน สิริภทฺโท (วิลัยเลิศ) 088-2277980
ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ (แก้วพฤกษา) อุตรดิตถ์ พระอรรถชาติ อตฺถชาโต (เดชดำรง) 089-7876546
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง อุทัยธานี พระมหาสุริยา ปวรชโย (ท่อนแก้ว) 085-916-4939
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวัน ชัยภูมิ พระระเนตร สมิทฺธิโก (ดีพรม) 081-8779618
วัดถ้ำเขาวง นครราชสีมา พระครูภาวนาวรานุสิฐ (สมรรถ สมตฺถพโล) 084-9833419
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา นครราชสีมา พระวิชัย จิตฺตทนฺโต (วิริยะยอดเยี่ยม) 063-2649155
ธุดงคสถานแก้วโนนแดง นครราชสีมา พระปวริศร์ ปวริสฺสโร (ญาณศิริ) 085-6330446
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา นครราชสีมา พระนภัสกร ขนฺติกโร 092-8965923
ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ พระสุภชัย พลปฺปตฺโต 084-2866569
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมุกดา ป่าภูดินวราราม มุกดาหาร พระกฤษณา ชยคฺโค (คล่องแคล่ว) 085-1832168
วัดป่าโนนสะอาด หนองคาย พระนิพนธ์ สิริภทฺโท (คำจีนศรี) 086-8341717
ศูนย์อบรมพุทธอุทยานนานาชาติ หนองคาย พระครูสมุห์สมชาย วํสธีโร 095-2654255
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านนายาง หนองคาย พระครูสมุห์พิเชษฐ์ ปิยภทฺโท 087-2188972
วัดรุกขาภิรมย์ หนองคาย พระศรัณญกมล ภทฺทมงฺคโล 087-6291122
ธุดงคสถานอุดรธานี อุดรธานี พระศุภกฤษ พลวิชฺโช 082-4920124
วัดป่ามหาเรืองบุญเขต บึงกาฬ พระชานนท์ ชานนฺโท (ไชยวงษ์) 088-5047977
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนคร สกลนคร พระสุรศักดิ์ ฐานกโร (มุงคุณ) 080-0677009
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนคร (หนองหาร) สกลนคร พระเชิด กนฺตปญฺโญ (สีหาราช) 081-5645204
ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ สุรินทร์ พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร (บุญเสริม) 085-4154455
ธุดงคสถานอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ พระมหาอนุชา อภิชาโต (แผ่นหิน) 083-1281854
ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำยืนแก้ว อุบลราชธานี อุบลราชธานี พระถาวร ถาวรสุโภ (ศิริมูล) 089-4149495
ศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี พระสำรอง สุรปญฺโญ (บุตรคำ) 088-0026301
ธุดงคสถานอุบลราชธานี อุบลราชธานี พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต 062-5299950
วัดหนองกินเพล อุบลราชธานี พระครูวาปีปทุมกิจ (ฉลวย สิริปาโล) 083-3817260
วัดราษฎร์สังคม มหาสารคาม พระครูชัยธรรโมภาส (ลำเพย ชยาภาโส) 086-2355472
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต (ประกอบศรี) 083-5406416
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย เลย พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล (อุดมโชคมงคล) 085-1845734
ธุดงคสถานร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด พระธีรศักดิ์ ปีตชโย 092-9465549
ศูนย์วัดป่ายาง อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด พระไชยพร สิริรกฺโข 092-8408607
ศูนย์วัดสุวรรณาราม อ.หนองฮี ร้อยเอ็ด พระนุรักษ์ ทยารกฺโข 087-6362549
ศูนย์สว่างมณีรัตน์​ อ.หนองพอก​ ร้อยเอ็ด พระเนตร์​ มนาโป​ 094-9631914​
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ กาฬสินธุ์ พระ ดร.ศุภราชัย สุรสกฺโก (ล้วนศรี) 085-3978488
ธุดงคสถานห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ พระอธิการธีรวัจน์ ญาณธีโร (มูลเกษ) 088-3099133
ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมแพ ขอนแก่น พระชัยวุฒิ สุวิชฺโช 094-2979889
ธุดงคสถานแก่นตะวัน ขอนแก่น ขอนแก่น พระศรายุทธ จนฺทปาโมชฺโช (บุดดาซุย) 094-9536253
ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทน นครพนม พระมหานพดล เขมชโย 081-3003580
ศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธร ยโสธร พระมหาธานนท์ เวคชโย (น่วมปฐม) 088-6475888
วัดเมืองคง ศรีสะเกษ พระครูโกศลสุตากร ดร. 090-2785047
ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษ ศรีสะเกษ พระมหาดร.ชัชวาลย์ โอภาโส 093-4487337
ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย (มหาจันทร์) 083-6669960
ศูนย์อบรมสมุทรปราการ สมุทรปราการ พระอร่ามเรือง ยติภทฺโท (ปัญญาคม) 089-8984752
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ สมุทรปราการ พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก 089-6699103
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม กรุงเทพมหานคร 0817119975,0927399272  
วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย พระต่อชัย ชยธโร (หอไตรรงค์) 085-8797637

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล