• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บวชสามเณรโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 7

อบรมตั้งแต่ วันที่ 1-28 เมษายน 2561  ณ อาคารแก้วดวงบุญ วัดพระธรรมกาย

เปิดรับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2561 (ณ อาคารแก้วดวงบุญ)

news610330_10.jpg - 249.49 kB

        สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ซึ่งเป็นศาสนทายาทที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา เพราะมีวัยที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ และสามารถที่จะเรียนรู้ และทรงจำพระธรรมคำสั่งสอนได้อย่างดีเยี่ยม หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ และได้การศึกษาฝึกฝนตามพระธรรมวินัยแล้วก็จะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นคง เป็นที่พึ่งของชาวโลกได้

      ด้วยเล็งเห็นความสำคัญดังนี้ ทางหมู่กุฏิสามเณรวัดพระธรรมกายจึงจัดให้มีโครงการอบรมสามเณรใหม่ขึ้น เพื่อให้มีการศึกษาและอบรมปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ซึ่งจะได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนสู่มวลมนุษยชาติต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

2. เป็นเพศชายที่สมบูรณ์ อายุระหว่าง 11 - 15 ปี

3. สามารถอ่านและเขียนไทยได้ดี

4. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สมส่วนไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัว โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคจิต โรคประสาท โรคลมชัก โรคหอบหืด และไม่ติดยาเสพติด

5. มีความประพฤติเรียบร้อย เข้ากับหมู่คณะได้

6. ได้รับอนุญาติจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง

7. เป็นผู้ได้รับสถานะทางทะเบียนบ้านอย่างถูกต้อง (สำหรับชาวต่างชาติต้องมีพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุอย่างน้อย 1 ปี)

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

4. หนังสือสุทธิตัวจริง (ถ้าไม่มี ใช้ใบรับรองการบวชตัวจริง)

5. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ ปพ.1:2) จำนวน 2 ชุด (ส่งมาภายหลังได้)

6. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด

7. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน บิดามารดาผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด

8. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชนผู้พามา จำนวน 2 ชุด

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

1. ได้รับการสนับสนุนสูงสุดด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม นักธรรม-บาลี ภาษาต่างประเทศ และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อ ทั้งภายในและต่างประเทศ

2. ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการความเป็นอยู่ อาหาร ที่พัก พยาบาล และสวัสดิการอื่น ๆ

3. ได้รับการฝึกฝนพัฒนาหล่อหลอมอบรมอาจาระมารยาท และธรรมะเพื่อนำไปใช้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามพุทธวิธี

 

กำหนดการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัคร ณ อาคารแก้วดวงบุญ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. พ.ศ.2561

2. เข้าวัดรายงานตัว 22 เม.ย. พ.ศ.2561

3. สอบคัดเลือกสามเณร 23 - 30 เม.ย. พ.ศ.2561

4. วันปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. พ.ศ.2561

 

ติดต่อสอบถาม

โทร 08-0592-4781 , 08-3833-3499

Line ID : NEWNOVICE072

Facebook : หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม

 

 

ค้นหา