• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 


       การบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลย และไม่ใช่สิ่งที่ใครคนใด คนหนึ่งคิดจะทำขึ้นมาก็ทำได้ ต้องเกิดจากการ รวมพลังพุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดินจึงจะ สำเร็จ จึงเมื่อทำสำเร็จแล้ว ก็จะส่งผลต่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาให้ปักหลักอยู่คู่ ผืนแผ่นดินไทยอย่างยืนยาว

       

 

       ผู้ที่บวช  ๑๐๐,๐๐๐ รูปในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติชีวิติชีวิตอันสูงสุด เพราะขึ้นชื่อว่า เป็นผู้กอบกู้ฟึ้นฟูศีลธรรมโลกให้หวนกลับคืนมา เพราะการบวชเองเดี่ยว ๆ และรอวันเวลา ให้มีพระนักปฏิบัติเกิดขึ้นทีละรูป ลองรูป ไม่ทันต่อการทัดทานกระแสโลกที่เสือมถอยลงไป เรื่อย ๆ ดังนั้น ผู้บวชในโครงการนี้ จะได้บุญพิเศษเหนือกว่าการบวชเองแบบธรรมดา ๆ ทั่วไป ซึ่งผลบุญจากการกอบกู้ ฟื้นฟูพระศาสนาให้เข้มแข็ง และต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ ยืนยาว นี้เอง จะเป็นทางลัดที่ย่นย่อภพชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ลดน้อยลง และใน ฐานะที่เป็นผู้องอาจในการอุ้มชูพระพุทธศาสนา ให้เฟืองฟูรุ่งเรือง ก็จะมีอานิสงส์ทำให้ ชีวิต ไม่ต้องพบกับความตกตํ่า จะมีฤทธิ์ไม่มีประมาณ เหมือนการประกอบเหตุของ พระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายของพระลัมมาลัมพุทธเจ้า ที่มีความรับผิดชอบ ต่อหมู่ คณะ ต่อพระพุทธศาสนา อีกทั้งการใช้ปัญญาพิจารณาตริตรองจนเห็นบุญที่จะเกิดแก่ตนเอง แล้วรีบขวนขวายทำ ก็จะทำให้เป็นผู้มีปัญญามาก เมื่อบุญส่งผลถึงคราวจะบรรลุมรรคผล นิพพาน ก็บรรลุได้โดยง่าย

 

 

     นอกจากนี้ หลายคนยังถือโอกาสตั้งจิตอธิษฐาน เนื่องจากการบวชครั้งนี้ต้องลา งานมา ว่าขอให้ผลบุญอันมหาศาลที่เกิดจากการยอมลละทรัพย์ในช่วงบวช คือ ไม่ได้เงิน ทองจากการทำมาหากิน ก็ขอให้บังเกิดอริยทรัพย์ ซึ่งมีค่าสูงกว่าโลกียทรัพย์ชนิดเทียบกันไม่ ได้มาทดแทน และเมื่อจบโครงการแล้ว จะกลับไปประกอบอาชีพ การงานใด ก็ขอให้ชีวิต เจริญรุ่งเรืองกว่าที่ผ่านมา สามารถฟืนฝ่าวิกฤต และอุปสรรคต่าง ๆ นานา มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิตทุกด้านอย่างสูงสุดเทอญ...

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล