• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ.2562
อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ.2562
รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี

#บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

      Summer นี้พบกับความสนุกสดใส ได้เพื่อนใหม่มากมาย เป็นปิดเทอมที่แตกต่าง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น ประกวดสุนทรพจน์ ชิงทุนการศึกษา  มาสร้างสรรค์ช่วงปิดเทอมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

โทร. 02-831-1234

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายแท้ อายุ 10 - 18 ปี

2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

3. มีสุขภาพแข็งแรง

4. ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

 

กำหนดการ

- 31 มี.ค. 62 เข้าโครงการ

- 6 เม.ย. 62 พิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย

- 22 เม.ย. 62 พิธีตักบาตรสามเณร ณ วัดพระธรรมกาย

- 30 เม.ย. 62 จบโครงการ

 

 

เบอร์โทรติดต่อเรื่องบวช สามเณร
ที่ จังหวัด เบอร์โทร ชื่อ-ฉายา
1 สมุทรปราการ 089-6699103 พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก
2 กรุงเทพฯ 083-2431800 พระมหาสุพจน์ สุวโจ
3 อยุธยา 095-4907246 พระธีรพงษ์ ธีรวํโส
4 ลพบุรี 088-2278147 พระวัชระ ฐิตสํวโร
5 ปทุมธานี 086-8142144 พระศรีรัตน์ โชติรตโน
6 ชัยนาท 085-0454625 พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม
7 นครปฐม 083-5406653 พระครูใบฏีกาอรรถ สุจิตฺโต
8 นนทบุรี 083-5406402 พระกล้า จิตฺตรกฺโข
9 สระบุรี 081 4316399 พระไพศาล โชติญาโณ
10 สิงห์บุรี 065-3956388 พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร
11 อ่างทอง 065-3956388 พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร
12 ราชบุรี 086-4936636 พระมหาไสว สุวณฺณภาโส
13 กาญจนบุรี 083-5406605 พระครูสมุห์พิสิษฐ์ สุภทฺทวํโส
14 ประจวบคีรีขันธ์ 089-7940305 พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก
15 สุพรรณบุรี 083-5406604 พระครูปลัดทวี พฺรหฺเทโว
16 สมุทรสงคราม 086-766-8240 พระศุภนิมิตร์ ถิรโสตฺถิโก
17 สมุทรสาคร 083-540-8077 พระพันธุ์เอก ฐานสกฺโก
18 เพชรบุรี 062-824-6397 พระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ
19 จันทบุรี 081-5754373 พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ
20 ระยอง 086-3223496 พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ
21 ปราจีนบุรี 082-4509913 พระมหาธีรากานต์ สมปญฺโญ
22 สระแก้ว 083-5404623 พระประจักษ์ ชยมงฺคโล
23 ตราด 089-7700821 พระมหาวันชนะ ญาตชโย
24 ฉะเชิงเทรา 086-4770829 พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม
25 นครนายก 089-7771132 พระจิรศักดิ์ จิรรตโน
26 ชลบุรี 081-5369399 พระมหาณัฐพงศ์ มณิสุโข
27 สุราษฎร์ธานี 081-6293128 พระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์
28 ภูเก็ต 085-062-8888 พระดนัยภัทร อธิจิตฺโต
29 ชุมพร 089-470-3368 พระพันดิษฐ์ ยติวํโส
30 ระนอง 089-439-3929 พระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีรกุโล
31 นครศรีธรรมราช 082-332-4596 พระมหาคมเพชร ธมมฺวชิโร
32 กระบี่ 093-678-3457 พระศศิพงศ์ สิริรตโน
33 พังงา 084-556-2609 พระมหาทวี อินฺทโชโต
34 ตรัง 081-596-6833 พระปราโมทย์ อติปุญฺโญ
35 ปัตตานี 085-0809184 พระจิระศักดิ์ คุณสกฺโก
36 สงขลา 093-678-3457 พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน
37 ยะลา 081-478-2699 พระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ
38 นราธิวาส 084-300-9995 พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ
39 สตูล 087-394-1431 พระประกิจ ปโยโค
40 พัทลุง 087-226-6142 พระบัญชา ปญฺญาวโส
41 แพร่ 086-5566314 พระมหา ธนาวิทย์ ธนวิชฺโช
42 เชียงราย 089-7771132 พระวินัย ฐิตวินฺโย
43 แม่ฮ่องสอน 081-5301954 พระอิสรภาพ อาจรสมฺปนฺโน
44 เชียงใหม่ 062-4057072 พระครูวาปีวรมานิต
45 ลำพูน 086-4550592 พระณัฐพงษ์ กตปุญฺโญ
46 ลำปาง 083-5404877 พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต
47 น่าน 083-5404602 พระสมุห์อุกฤษฏ์ พฺรหฺมํโส
48 พะเยา 084-6975015 พระมหา อัศนัย วิสฺสุตชโย
49 นครสวรรค์ 099-4141582 พระทุเรียน
50 ตาก 085-1322048 พระทวีศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก
51 กำแพงเพชร 089-7469083 พระพิทักษ์ คุณารกฺโข
52 สุโขทัย - พระบุญส่ง สุธมฺโม
53 พิษณุโลก 082-3584741 พระยอ สุทธจิตฺโต
54 พิจิตร 081-9736974 พระวิรัตน์ ทิฏฺฐรตโน
55 อุตรดิตถ์ 089-7874546 พระอรรถชาติ อตฺถชาโต
56 เพชรบูรณ์ 089-4045272 พระสมคิด สีลคุตฺโต
57 อุทัยธานี 089-7777792 พระมหาเผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม
58 นครราชสีมา 091-8617232 พระ​พิทักษ์​ ฐิ​ต​มโน
59 อุดรธานี 081-6722276 พระมหาสุพล สุพโล
60 ชัยภูมิ 081-5926631 พระปลัดเกื้อกูล สุภนนฺโท
61 หนองคาย 064-5246959 พระครูสังฆรักษ์วุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส
62 มุกดาหาร 081-3003580 พระมหาธีระ นาถธมฺโม
63 อุบลราชธานี 081-4206772 พระมหา ดร.เสถียร สุวณฺณฐิโต
64 สกลนคร 081-5645204 พระเชิด กญฺตปญฺโย
65 บุรีรัมย์ 085-4154455 พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร
66 สุรินทร์ 085-4154455 พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร
67 อำนาจเจริญ 083-1281854 พระอนุชา อภิชาโต
68 บึงกาฬ 088-5047977 พระชานนท์ ชานนฺโท
69 ร้อยเอ็ด 083-5406367 พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก
70 มหาสารคาม 083-5406416 พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต
71 เลย 085-1845734 พระชัชวาล ทิตฺตมงคฺโล
72 ขอนแก่น 083-6669960 พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย
73 ศรีสะเกษ 089-6280112 พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส
74 กาฬสินธุ์ 089-7756779 พระมหา ดร.สมชาย คณิสฺสโร
75 นครพนม 083-3607170 พระมหากมลชัย กมโล
76 ยโสธร 088-6475888 พระมหาธานนท์ เวคชโย
77 หนองบัวลำภู 087-8568806 พระภูวนาถ ฉนฺทสโร

ค้นหา