• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 11 Summer Program

ปิดเทอมทางโลก ปิดเทอมทางธรรม
หลักสูตรที่ทำให้บุตรหลานเป็นทั้งคนเก่งและคนดี

อบรมระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

          สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ (International School) หรือโรงเรียนสองภาษา มีอายุ 10 ถึง 16 ปี มาบวชสามเณรช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด เรียนรู้ธรรมะ สื่อการสอนทันสมัยและเข้าใจง่าย ฝึกความมีวินัย ความเคารพ และความอดทน รู้จักการบริหารตนเองในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนสติปัญญาด้วยการฝึกสมาธิ (Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ฝึกฝนเพื่อการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้และเข้าใจในคุณธรรมพื้นฐานของชีวิต รู้จักการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลา ว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของบุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

 

กำหนดการอบรม

วันเข้าวัด    - วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันปลงผม   - วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันบรรพชา  - วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันฉลองสามเณรใหม่    - วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สิ้นสุดการอบรม  - วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

*** รายละเอียดกำหนดการ จะแจ้งให้ทราบในวันสัมภาษณ์ ***

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.) รับนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)

2.) กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ อายุ 10-16 ปี สื่อสารภาษาไทยได้

3.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร

4.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่า นั่งพับเพียบ
เป็นเวลานานได้ และมีนํ้าหนักตัวไม่มากเกินไป

5.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

6.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น

7.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น

8.) ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

9.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

10.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ

11.) ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบมาเรียบร้อยแล้ว)

12.) สามารถท่องคำขานนาคได้ (ตามคำขานนาคภายในเอกสารฉบับนี้)

 

วันรับสมัคร, สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค

(นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง เพราะมีการลงชื่อรับรองการบวช)

รับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กรุณาโทรศัพท์นัดหมายก่อนเดินทางมาสมัคร โทร. 083-4433000, 086-0776000

(นักเรียนต้องท่องขานนาคมาให้พร้อม เพื่อสอบท่องในวันสมัคร)

 

หลักฐานการสมัครและค่าลงทะเบียน

1.) สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

2.) สำเนาบัตรนักเรียน หรือหนังสือรับรองหรือหลักฐานการศึกษา 1 ใบ

3.) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

4.) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (ชำระในวันสมัคร)

 

ค้นหา