• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บวชเรียนบาลี โครงการอบรมสามเณรใหม่ 2561

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ อาคารแก้วดวงบุญ วัดพระธรรมกาย

 news610330_01.jpg - 39.16 kB

เส้นทางนี้ มีแก่นสาร บวชเรียนบาลี รักษาแก่นแท้พระพุทธศาสนา


       สามเณรผู้เป็นหล่ากอ ของสมณะ ถือเป็นศาสนทายาทที่สำคัญที่จะเป็นผู้สืบทอดพระธรรมคำสอน เพราะมีวัยที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ เพราะสามารถที่จะเรียนรู้และทรงจำ พระธรรมคำสอนได้อย่างดีเยี่ยม  หากได้รับการดูแลเอาใจใส่   และให้การศึกษาฝึกฝนอบรมตามพระธรรมวินัยแล้ว ก็จะเป็นการสืบต่อ อายุพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นคง เป็นที่พึ่งของชาวโลกได้ ด้วยเห็นความสำคัญนี้ ทางวัดพระธรรมกาย จึงจัดให้มีโครงการอบรมสามเณรใหม่ขึ้น เพื่อให้การศึกษาและอบรมปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ซึ่งจะได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการเผยแผ่พระสัทธรรม สู่มวลมนุษยชาติต่อไป


news610330_02.jpg - 97.96 kB

กำหนดการการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัคร ยืนในสมัคร วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2561

2. เข้าวัด รายงานตัว วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561

3. สอบคัดเลือกสามเณรใหม่ วันที่ 23 - 30 เมษายน พ.ศ. 2561

4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

5. วันปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

วัตถุประสงค์

1. เพี่อส่งเสริมสนับสนุนสามเณร ผู้มีความสนใจได้มาศึกษาทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ

2. เพื่อสร้างศาสนทายาทที่เพียบพร้อมไว้เป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

3. เพื่อดำรงค์รักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

4. เพื่ออบรมตนเอง และฝึกปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

5. เพื่อนำธรรมะ และวิชชาธรรมกายเผยแผ่สู่ชาวโลกทั้งหลาย

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

2. บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว อายุระหว่าง 12 - 15 ปี

3. สามารถอ่าน และเขียนไทยได้ดี

4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สมส่วนไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีโรคติดต่อ เช่น โรคจิต โรคประสาท โรคลมชัก โรคหอบหืด และไม่ติดยาเสพติด

5. มีความประพฤติเรียบร้อย เข้ากับหมู่คณะได้ พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัย

6. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง

7. ผ่านการตรวจร่างกาย สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์


news610330_03.jpg - 79.74 kB

หมายเหตุ

       ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือก และได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยวิชาที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

1. ได้รับสนับสนุนสูงสุดด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม บาลี,นักธรรม,ภาษาต่างประเทศ และสนับสนุนการศึกษาต่อทั้งภายใน และต่างประเทศ

2. ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการความเป็นอยู่ อาหาร ที่พัก, การศึกษา พยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ

3. ได้รับการอบรมทักษะความเป็นผู้นำ ฝึกฝนพัฒนาหล่อหลอมคุณธรรม จนสามารถนำไปใช้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามพุทธวิธี

 

หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

4. หนังสือสุทธิตัวจริง (ถ้ามี)

5. สำเนาการศึกษา ใบ ปพ.1 (วุฒิการศึกษา) จำนวน 2 ชุด ใบ ปพ.6 (สมุดพกตัวจริง)

6. สำเนาสูติบัตร 2 ชุด

7. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง

8. บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ตัวจริง

9. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประชาชนบิดามารดา จำนวน 2 ชุด

10. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 2 ชุด

 
news610330_05.jpg - 54.53 kB


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 08-0592-4781 หรือ 08-3833-3499

FB : หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

LINE ID : NEWNOVICE072

 

 

ค้นหา