• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ความเป็นเลิศของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

budha580410_02.jpg - 123.3 kb

      พระชาติสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์จะลงมาบังเกิดเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  บรมครูของมนุษย์และเทวา  จึงเป็นพระชาติที่สมบูรณ์ที่สุด  เป็นการประมวลรวมบุญบารมีที่สั่งสมมายาวนานทุกภพทุกชาติ  ให้มาส่งผลรวมกันในชาติเดียว  ทำให้พระพุทธองค์เป็นผู้เลิศกว่าใครในจักรวาล

 budha580410_03.jpg - 212.61 kb

ทางโลก

 - สามารถเลือกเกิดได้  เช่น  เลือกเกิดที่ชมพูทวีปซึ่งมีความเจริญสูงสุดในสมัยนั้น  เลือกเกิดในวงศ์กษัตริย์  เป็นพระราชโอรส  เลือกพระมารดาผู้มีบุญและมีความพร้อมในการให้กำเนิดกายเนื้อ เป็นต้น

 - ร่างกายที่งดงาม  และแข็งแรงเป็นเลิศ  ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ

 - มีปัญญามาก  ศึกษาจบศิลปศาสตร์ 18 ประการ ตั้งแต่พระชนมายุเจ็ดปี

 - มีทรัพย์สมบัติมากมายสุดคณานับ  นับตั้งแต่วันประสูติ  ก็มีขุมสมบัติใหญ่ 4 แห่งเกิดขึ้นมาพร้อมรองรับ

 - ทรงประทับในประสาท 3 ฤดู มีข้าราชบริพารซึ่งล้วนแต่เป็นหญิง 40,000 คนคอยรับใช้

 - เป็นรัชทายาท  ผู้จะครองราชสมบัติต่อไป

 - มีบุญมาก  สามารถเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง 4

budha580410_01.jpg - 206.5 kb

ทางธรรม

 - ทรงมีพุทธคุณคือ พระวิสุทธิคุณ  พระปัญญาธิคุณ  และพระมหากรุณาธิคุณ

 - ทรงตรัสรู้สุดยอดความรู้คือ อริยสัจ 4 คือความรู้ที่สามารถกำจัดทุกข์ ให้หมดสิ้นไป ได้ด้วยพระองค์เอง

 - คำสอนของพระพุทธองค์มีจริง ดีจริง พิสูจน์ได้จริง ควรแก่การเข้าถึง เพื่อเป็รสรณะ (ที่พึ่งที่แท้จริง)

 - เป็นครูของมนุษย์และเทวดา  สามารถสอนให้สรรพสัตว์  หมดกิเลสตามพระพุทธองค์ได้ 

 - ทรงวางหลักสำหรับ พระศาสนาและหมู่สงฆ์ ให้งดงาม (โอวาทปาติโมกข์) ให้เป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ต่อไปอีกนานแสนนาน แม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงปรินิพพานไปแล้ว  เช่น  ไม่ฆ่า ไม่ทำร้าย ไม่ว่าร้าย มีเป้าหมายคือบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ เป็นต้น

 

ค้นหา