พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 5614
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๖๗ ปี โครงการ ๑

เนื่องในวาระครบรอบ ๖๗ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
{ ระยะเวลาการอบรม ๑๔ มีนาคม - ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ } ๔๘ วัน
สำหรับผู้เคยอบรมธรรมทายาทหรือผู้นำบุญ

ใบสมัครโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 67 ปี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บริเวณเสา M7 ( เอ็ม ๗ ) สภาธรรมกายสากล 
ติดต่อ 0867791585 , 0869719000 , 028311848- 9

เนื่องในวาระครบรอบ ๖๗ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์

จากดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
ที่ได้เมตตาเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าธรรมทายาททุกรุ่น ได้กลับมา
บรรพชาอุปสมบท สร้างบารมีร่วมกันอีกครั้ง
เพื่อจะได้มีเวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นการตอกย้ำ
มโนปณิธาน เป้าหมาย อุดมการณ์ ในการสร้างบารมี

การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ผู้บูชาย่อมดำเนินชีวิตสู่ความเจริญ
เพราะบุคคลผู้ควรค่าแก่การบูชา ย่อมเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
ทั้งเป็นหลักใจ ปกป้องความเห็นผิด และอกุศลกรรมต่างๆเข้าสู่ตัวเรา
เนื่องในวาระ อันเป็นมงคลที่หาได้ยากยิ่ง เรามาสร้างชีวิตของเรา ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์อันงดงาม ที่ควรค่าแก่การจดจำ ด้วยการมาปฏิบัติบูชา
บวชเป็น พระธรรมทายาท รุ่น ๖๖ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์

ผู้บวชย่อมได้อานิสงส์แห่งบุญจากการบวช ได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี
และยังมีโอกาสบวชบูชาธรรม ซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชา อันประเสริฐกว่า
การบูชาด้วยสิ่งใดๆ แด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย
ผู้เป็นผู้นำและต้นแบบในการสร้างบุญบารมี ของพวกเราทุกๆคน
แม้เพียงระยะเวลาสั้นๆเพียง ๕๒ วัน ก็สามารถนำพาชีวิต
ให้พบกับเป้าหมายอันสูงส่ง และย่อมได้อานิสงส์มากมาย
ยากที่จะนับจะประมาณได้ เพราะความตั้งใจอันมั่นคงที่จะบวชฝึกฝนตนเอง
ตอกย้ำมโนปณิธานในการสร้างบารมีและบวชบูชาธรรม
แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกๆคน

สร้างพระให้เป็นพระ

การอบรมธรรมทายาทได้กำเนิดขึ้น ด้วย เจตนารมณ์ที่แน่วแน่มั่นคง
ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา ด้วยอุดมการณ์อันชัดเจนว่า
จะสร้างคนให้เป็นคนดี จะสร้างพระให้เป็นพระ
จนถึงวันนี้ ถึงแม้จะยาวนานนับสามทศวรรษ การอบรมธรรมทายาทยังคงก้าวต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง ให้สมกับปณิธานอันแน่วแน่ในการสั่งสมบารมี
เพื่อสู่เป้าหมายแห่งชีวิตของทุกคน และเพื่อค้นหาคำตอบที่ว่า "เราเกิดมาเพื่ออะไร"
ณ ที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์รวมของบุคคลที่ต้องการ
ฝึกตนให้เป็นคนเต็มคนเป็นบัณทิตที่แท้จริง

กำหนดการอบรม
ระยะเวลาการอบรม
๑๔ มีนาคม - ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สัมภาษณ์,สอบขานนาค ( แบบอุกาสะ )และตรวจร่างกาย
อาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ และ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ตรวจร่างกาย
6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม จ.ปทุมธานี

เข้ารับการอบรม
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม

พิธีปลงผม พิธีตัดปอยผม วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันบรรพชา
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เริ่มพิธี ๐๕.๓๐ น. ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย

พิธีอุปสมบท
วันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
วันอาทิตย์ 3 เมษายน 2554 เวลา 6.30 
ณ สภาธรรมกายสากล ทางเข้า 5 ฝั่งช้าง


สิ้นสุดการอบรม
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บริเวณเสา M7 ( เอ็ม ๗ ) สภาธรรมกายสากล

๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ๑ ใบ 
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด 
๓. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ชุด 
๔. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ๑ ชุด 
๕. ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง
๖. สำเนาหลักฐานการผ่านอบรมธรรมทายาท (เฉพาะโครงการ ๑)

คุณสมบัติ
๑. เป็นผู้นำบุญหรือผู้ผ่านการอบรมธรรมทายาทมาก่อน (เฉพาะโครงการ ๑)
๒. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั่งแต่ระดับ ม.๖ หรือระดับปวช. ขึ้นไปและมีอายุ
ระหว่าง ๒๐-๕๐ ปี 
๓. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และมีผู้รับรอง
๔. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม 
๕. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
๖. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อไม่มีโรคประจำตัวเช่นโรคลมชัก โรคเบาหวาน
โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด ต้องไม่ติดยาเสพติด และผ่านการตรวจร่างกายในวันปฐมนิเทศ 
๗. เป็นผู้ที่อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้เป็นภาระต่อตนเองและ ผู้อื่น 
๘. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ 
๙. ต้องมีคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคม และไม่มีรอยสักอันไม่ สมควร 
๑๐. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค จากคณะกรรมการการอบรมฯในวันสัมภาษณ์
๑๑. เป็นบุคคลที่ไม่ต้องโทษคดี หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดี 


ของใช้ในการอบรม
๑. เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้าผ้าใบ สำหรับฝึกภาคสนาม ๑ ชุด 
๒. ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วนไม่มีลาย จำนวน ๒ ชุด 
๓. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวไม่มีปักอักษร ๑ ตัว 
๔. ของใช้ส่วนตัวเช่น ขัน สบู่ ยาสระผม ผงซักฟอก แปรงและยาสีฟัน 
ผ้าห่มผืนเล็ก ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย 
๕. กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ,ผ้าขาวม้า,ผ้าเช็ดตัว(สีเหลืองอ่อน) 
๖. ยาประจำตัว เช่นยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ
๗. มีดโกนหนวด และใบมีดโกนอย่างน้อย ๔ ใบ 

ของที่ไม่ควรนำไปในการอบรม
๑. หนังสืออ่านเล่น หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ 
๒. อาหาร ของขบเคี้ยวทุกชนิด 
๓. เครื่องเล่นเทป,ซีดี,วิทยุ,เครื่องเล่นMP3,MP4
๔. กระจกเงา รูปภาพญาติมิตรและกล้องถ่ายรูป 
๕. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่นแหวน สร้อยคอ 
๖. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิดเช่น โทรศัพท์มือถือ 
(เจ้าหน้าที่จะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)

ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม
๑. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย,ชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ 
๒. บุหรี่ สิ่งมึนเมา รวมทั้งยาเสพติดทุกชนิด

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (หมู่บ้านบรรลุธรรม) วัดพระธรรมกาย 
๒๓/๒ หมู่ ๗ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
เบอร์โทรศัพท์
:  02-8311848-9, 0869719000, 0897755000 ,0867791585

และทุกวันอาทิตย์ บริเวณเสา M7 ( เอ็ม ๗ ) สภาธรรมกายสากลหลังใหม่