พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 7839

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ปิดเทอมทางโลกเปิดเทอมทางธรรม 
ก้าวสู่บทเรียน...วิชชาชีวิต
เพื่อความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์


การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น มิใช่มีเพียงปริญญา แต่ควรที่จะศึกษาวิชาในการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย จึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่แท้ จะต้องมีความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นไปเพื่อการ ประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตเท่านั้น ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ ในการตอบโจทย์ของชีวิต จำเป็นจะต้องอาศัยคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อก่อให้เกิดหลักในการดำเนินชีวิต ที่ถูกต้องนั่นเอง ดังนั้น ความมีสติ มีปัญญา ความสุข ความเจริญและประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้มาศึกษาธรรมะอย่างแท้จริง

โครงการอบรมธรรมทายาท มิใช่เป็นเพียง การบวชตามประเพณี แต่เป็นหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วยสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา และคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะต้องฝึกหัดอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการฝึกความมีวินัย ความเคารพ ความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหาร ปัจจัยสี่ รวมไปถึงได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ และเสริมทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการอบรมในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประมาณสองเดือนได้อย่างคุ้มค่า โดยธรรมทายาททุกคน จะต้องเตรียมตัวก่อนบวชในเดือนแรก ด้วยการรักษาศีล๘ อยู่ธุดงควัตร ปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนา ศึกษาธรรมะขั้น พื้นฐาน และหลังจากบวชแล้วจะต้องฝึกฝนอบรมตาม พระธรรมวินัย เดินธุดงค์ ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎก และปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง สมกับการเป็นบัณฑิต ที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งอานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลถึง บิดามารดา และผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

การสมัครและการยื่นเอกสารการสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.   ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย หรือในทุกวันอาทิตย์ เสา M 7 สภาธรรมกายสากล
๒.   ชมรมพุทธศาสตร์ หรือศูนย์รับสมัครในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
๓.   ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(สำหรับผู้มาสมัครในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ต้องไปสมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วนที่อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล เวลา ๑๒.๓๐น. เท่านั้น)

กำหนดการอบรม

วันสัมภาษณ์ (ผู้สมัครทุกคนต้องมาในวันนี้ เพื่อสอบสัมภาษณ์)

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เริ่มการอบรม วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พิธีปลงผม วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ปกครองลงทะเบียนรับผ้าไตรฯและบาตร เวลา ๐๕.๓๐ น.

พิธีตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่ (ตักบาตรอาหารแห้ง)

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๓๐น. ณ สภาธรรมกายสากล (โซนทิศเหนือ ติดมหาธรรมกายเจดีย์)

สิ้นดการอบรม วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ เบอร์โทรศัพท์ 028312739 , 0835406433 และ 0870772123

การบวชในร่มเงาพระพุทธศาสนา...
มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตลูกผู้ชายทุกคนเพราะนอกจากจะเป็น

การสร้างบุญกุศล
ติดตัวข้ามภพข้ามชาติอย่างชาญฉลาดที่สุดแล้ว ยังมีผลดีอย่างทันตาเห็น
ในชาตินี้อย่างมากมายมหาศาลทั้งทางด้านสติปัญญาความรู้เท่าทันโลกและชีวิตทั้ง
เศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตเพราะผู้บวชมิใช่เพียงผู้
โกนหัว
นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตรเท่านั้นแต่ผู้บวชจะต้องฝึกหัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัด

โครงการอบรมธรรมทายาท
เป็นโครงการปลูกฝังคุณธรรม ให้แก่เยาวชนตามพุทธวิธีธรรมทายาทรุ่นแรกเริ่มขึ้นใน
ภาคฤดูร้อนของปี พ.ศ. ๒๕๑๕จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้วนับหมื่นคน โดยใช้
ระยะเวลาการอบรมในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนประมาณสองเดือน ธรรมทายาททุกคน
จะต้องเตรียมตัวก่อนบวชในเดือนแรก ด้วยการอยู่ธุดงควัตร รักษาศีล๘ ปักกลดฝึก
นั่งสมาธิ ศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐานหลังจากบวชแล้วก็จะฝึกฝนตนเองตามพระธรรมวินัย
ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมอีกหนึ่งเดือน เพื่ออานิสงส์ผลบุญนี้จะได้กับตนเองพ่อแม่
และผู้สนับสนุนการบวชของทุกคน

พุทธวิธีในการพัฒนาตนเอง
และความรู้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข ได้ถูกพัฒนามาเป็นหลักสูตรของการอบรม
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะเป็นเครื่องกลั่นกรองให้ผู้บวชรู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี และมี
ความอดทนต่อการที่จะผจญโลกด้วยความมีสติรอบคอบเต็มไปด้วยเหตุและผลและจะ
เป็นเครื่องยกใจของผู้บวชให้สูงส่งและเป็นหลักประกันว่า ความรู้ทางด้านวิชาการ
ทั้งหลายที่เคยศึกษามานั้นล้วนจะถูกนำไปใช้เพื่อการสร้างสมความดีเป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้บวชย่อมได้อานิสงส์แห่งบุญจากการบวช ได้ฝึกฝน อบรมตนเองตามพุทธวิธี แม้
เพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็สามารถ นำพาชีวิตให้พบกับเป้าหมายอันสูงส่ง และย่อมได้อานิสงส์
มากมาย ยากที่จะนับจะประมาณได้ เพราะความตั้งใจอัน มั่นคงที่จะบวชฝึกฝนตนเอง
ถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ย่อมได้อานิสงส์ดังนี้

๑.)  เป็นผู้รู้จักบริหารเวลา คือรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เรียกว่าความเป็นผู้รู้กาล
ซึ่งเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่ทำให้เป็นสัปบุรุษ
๒.) แม้ช่วงเวลาจะสั้น แต่ถ้าลงปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะได้   ลิ้มรสความสุข จากความสงบ
ตั้งแต่ยังเยาว์
๓.) มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมไว้กำกับความรู้จะได้ใช้้ความรู้ ไปในทางที่ถูกที่ควร
๔.) ได้ฝึกวินัยและเข้าใจวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน เป็นหมู่คณะ ถ้าบรรพชาแล้ว ตั้งใจ
ฝึกฝนอบรมตนเอง  อย่างจริงจัง ต่อไปจะเป็นคนรักระเบียบวินัย
๕.) ได้ฝึกสมาธิ ทำจิตให้สงบ ซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียน
๖.)  เกิดความปลื้มปิติยินดีที่ได้ทำความดี ตั้งแต่ยังเยาว์ความปิตินี้เองที่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่เสมอ
๗.) ทำให้มีความอดทน ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ
๘.)ทำให้รู้จักตนเองนั่นคือรู้ว่าตนเองมีความรู้ความสามารถ  คุณธรรมแค่ไหนเพียงใด เพื่อที่จะได้พัฒนาปรับปรุง 
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น
๙.) ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มถากถางหนทางไปพระนิพพาน


สร้างพระให้เป็นพระ
การอบรมธรรมทายาทได้กำเนิดขึ้น ด้วย เจตนารมณ์ที่แน่วแน่มั่นคง
ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา ด้วยอุดมการณ์อันชัดเจนว่า
จะสร้างคนให้เป็นคนดี จะสร้างพระให้เป็นพระ
จนถึงวันนี้ ถึงแม้จะยาวนานนับสามทศวรรษ การอบรมธรรมทายาทยังคงก้าวต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง ให้สมกับปณิธานอันแน่วแน่ในการสั่งสมบารมี
เพื่อสู่เป้าหมายแห่งชีวิตของทุกคน และเพื่อค้นหาคำตอบที่ว่า "เราเกิดมาเพื่ออะไร"
ณ ที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์รวมของบุคคลที่ต้องการ
ฝึกตนให้เป็นคนเต็มคนเป็นบัณทิตที่แท้จริง


คุณสมบัติผู้สมัคร

๑.)    เป็นนักศึกษาชายแท้ มีสถานภาพโสด
๒.)    กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปวส. ขึ้นไป และอายุ ๑๘ - ๒๕ ปี (อายุต่ำกว่า ๒๐ปี บวชสามเณร)
๓.)    ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
๔.)    สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตรและพับเพียบเป็นเวลานานได้, ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า  ๑๕๕ ซม. และต้องไม่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป
๕.)    ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
๖.)    ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
๗.)    ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท เป็นต้น
๘.)    ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
๙.)    เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
๑๐.)    สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
๑๑.) ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครและการยื่นเอกสารการสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.   ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย หรือในทุกวันอาทิตย์ เสา M 7 สภาธรรมกายสากล
๒.   ชมรมพุทธศาสตร์ หรือศูนย์รับสมัครในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
๓.   ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๑-๒๗๓๙ และ ๐๘-๓๕๔๐-๖๔๓๓

(สำหรับผู้มาสมัครในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ต้องไปสมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วนที่อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล เวลา ๑๒.๓๐น. เท่านั้น)

***ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และต้องผ่านการสัมภาษณ์***

***ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวชทั้งสิ้น***
(รวมไปถึงผ้าไตรจีวรและบาตรทางคณะกรรมการอบรมได้จัดเตรียมไว้แล้ว)


หลักฐานการสมัคร
๑.) ใบสมัครพร้อมลงชื่ออนุญาตจากผู้ปกครอง
๒.) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ใส่ชุดนักศึกษา จำนวน ๑ รูป
๓.) สำเนาบัตรนักศึกษาหรือหลักฐานการศึกษา จำนวน ๑ ใบ
๔.) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ใบ
๕.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ใบ

กำหนดการอบรม

วันสัมภาษณ์ (ผู้สมัครทุกคนต้องมาในวันนี้ เพื่อสอบสัมภาษณ์)

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เริ่มการอบรม วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พิธีปลงผม วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ปกครองลงทะเบียนรับผ้าไตรฯและบาตร เวลา ๐๕.๓๐ น.

พิธีตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่ (ตักบาตรอาหารแห้ง)

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๓๐น. ณ สภาธรรมกายสากล (โซนทิศเหนือ ติดมหาธรรมกายเจดีย์)

สิ้นดการอบรม วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม
๑.๑ เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว ๒ ชุด สีเข้ม และรองเท้าผ้าใบ
๑.๒ ชุดธรรมทายาท สีขาวล้วน ๒ ชุด (สำหรับใส่อบรมและไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด)
(มีจำหน่ายในวันปฐมนิเทศ ประกอบด้วยเสื้อและกางเกง ชุดละประมาณ ๒๐๐ บาท)
๑.๓ เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร ไม่มีลายใดๆ ๑ ตัว
(สำหรับใส่ในวันบรรพชา มีจำหน่ายในวันปฐมนิเทศ ตัวละประมาณ ๒๕๐ บาท)
๑.๔ รองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีสุภาพ
๑.๕ ขันตักอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันหลอดใหญ่ ยาสระผมขวดใหญ่
๑.๖ ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคกระเพาะ ยาทากันยุง
๑.๗ ปากกา, ที่ตัดเล็บ, ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย (ขนาดเล็ก)
๑.๘ มีดโกนหนวด, โฟมโกนหนวด พร้อมใบมีดโกนสำรอง


สิ่งของที่ห้ามนำเข้ามาในการอบรมโดยเด็ดขาด
๒.๑ หนังสือและสมุดทุกชนิด (หนังสือสวดมนต์และสมุดบันทึก ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว)
๒.๒ อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด (ทางคณะกรรมการฯ จัดไว้ให้แล้วตลอดโครงการฯ)
๒.๓ เครื่องเล่นวิทยุ, เทป, MP3, MP4, CD, กล้องถ่ายรูป และกล้องวิดีโอ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภท
๒.๔ กระจกส่องหน้า, รูปภาพของญาติสนิทมิตรสหายทั้ง ชาย หญิง
๒.๕ ของมีค่าต่างๆ และเครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ, แหวน,
นาฬิกา, พระเครื่อง, โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เป็นต้น
๒.๖ บุหรี่ สุรา ยาเสพติด รวมไปถึงอาวุธ และของมีคมต่างๆ

สอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (อาคารแจ่มจันทร์) วัดพระธรรมกาย
๒๓/๒ หมู่ ๗ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
เบอร์โทรศัพท์ 028312739 , 0835406433 และ 0870772123


และทุกวันอาทิตย์ บริเวณเสา M7 ( เอ็ม ๗ ) สภาธรรมกายสากลหลังใหม่