ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

580820_05.jpg - 90.12 kb

 

ผมอยากทราบว่า อานิสงส์จากการบวช การทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนมาบวช และการจัดงานบวช ได้บุญแตกต่างกันอย่างไรครับ

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

       อานิสงส์การบวชโดยย่อ ผู้บวชจะได้บุญมากที่สุด คือ ปิดอบายให้กับตัวเองและคุณพ่อคุณแม่ จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกชาติ  การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 

ชักชวนคนมาบวช ทำให้มีพวกพ้องหมู่ญาติที่เป็นคนดี เป็นบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ถ้าชวนมากจะมีพรรคพวกมาก ถ้าชักชวนน้อยจะมีพรรคพวกน้อย การมีพรรคมีพวกก็จะทำให้มี

 

ความสะดวกในการสร้างบารมี

 

        การจัดงานบวช จะมีส่วนในบุญของผู้บวชทุกคน เช่น ถ้าบวช ๕๐๐ คน ก็จะมีส่วนแห่งบุญของทั้ง ๕๐๐ คน บุญนี้ก็จะทำให้เราได้รับความสะดวกสบาย และได้รับการต้อนรับ

 

เป็นอย่างดีในทุกที่ที่เราไป และจะได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา เป็นต้น

 

๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 

บุญบวช

 

       บุญจากการบวชของกระผมและลูกหลาน รวมถึงการให้สถานที่จัดงานบวช ตัวกระผมและครอบครัวจะได้รับผลบุญอย่างไรครับ คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย ท่านจะได้รับผล

 

บุญในครั้งนี้ด้วยหรือไม่ครับ

 


คุณครูไม่ใหญ่

 

       บุญจากการบวช รวมถึงการให้สถานที่เพื่อจัดงานบวช ตัวลูกและครอบครัวจะได้ผลบุญ คือ จะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ไปที่ใดก็จะได้รับการต้อนรับ

 

อย่างดีเยี่ยมในทุกสถานที่ จะมีชื่อเสียงขจรขยายไปทั่ว จะมีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้น  อีกทั้งจะปิด

 

อบายให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย ได้ด้วย คุณพ่อคุณแม่และหมู่ญาติก็จะมีส่วนแห่งบุญนี้

 

 

๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

 

บุญบวชและบุญประธานชมรมพุทธฯ 

 

      บุญใดทำให้ผมได้บวชพระธรรมทายาท และได้เป็นประธานชมรมพุทธฯ*บุญนี้จะส่งผลอย่างไรครับ  (* ชมรมพุทธศาสตร์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ)

 


คุณครูไม่ใหญ่ 

 

       ตัวลูกได้บวชพระธรรมทายาทและเป็นประธานชมรมพุทธฯ เพราะมีบุญบวช และมีบุญในการเป็นผู้นำชวนคนสร้างบุญในอดีตมาส่งผลบุญนี้มีอานิสงส์โดยย่อ คือ บุญบวชก็จะ

 

ปิดอบาย และมีสายบุญที่จะได้บวชอีกในภพเบื้องหน้า กับจะได้เป็นผู้นำคนทำความดีอีก รวมทั้งมีพวกพ้องบริวารมากมาย

 

  ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

 

บวชตลอดชีวิต

 

         ระหว่างการบวชชั่วคราวแล้วลาสิกขาออกไป ต่อมาภายหลังกลับเข้ามาบวชใหม่จนตลอดชีวิต กับการบวชต่อเนื่องรวดเดียวไปจนตลอดชีวิต จะมีอานิสงส์แตกต่างกัน

 

อย่างไรครับ

 


คุณครูไม่ใหญ่

 

         การบวชรวดเดียวตลอดชีวิตย่อมดีกว่าการบวชแล้วสึกออกไปเรียนทางโลก แล้วต่อมาภายหลังกลับมาบวชใหม่ตลอดชีวิต เพราะจะไม่เสียเวลาในการสร้างบารมี อีกทั้งจะ

 

ทำให้ผังบวชรวดเดียวหนาแน่น ส่วนที่ลาสิกขาออกไปนั้น จะมีโอกาสกลับมาได้ยากกว่า เพราะมีสิ่งยั่วยวนมากมาย ซึ่งจะทำให้ผังเดิมที่ดีอยู่แล้วทลายลง แล้วก็ย้อนกลับไปสู่ว

 

วงนอก หรือพลัดกันไปเลย ชาตินี้เมื่อมาเจอกันแล้ว ก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบารมีให้เต็มที่จนตลอดชีวิต แล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้

 

พลัดกันเลย

 

 

๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 

ทำบุญตอนเป็นพระ

 

          ระหว่างพระภิกษุทำบุญกฐินกับสาธุชนทำบุญกฐินจะมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรครับ 

 


คุณครูไม่ใหญ่

 

         พระภิกษุทำบุญกฐินกับสาธุชนทำบุญกฐิน อานิสงส์จะได้ต่างกันก็ตรงที่ผู้ให้มีศีลมากกว่า ก็จะได้อานิสงส์มากกว่า เช่น จะมีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติมากกว่า

 

เป็นต้น คือ ดีกว่าของฆราวาส

 

๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล