พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 11249
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน
One Million Upasika Kaew: One Million Corners of Peace

 

มาบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน ด้วยกันนะค่ะ 

      อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุพุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น 1 ใน 4 เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล

 บวชยอดหญิงผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ๑ ล้านคน 

๑ ล้านทหารหญิงจักรพรรดิแห่งความดี

 

หลักการและเหตุผล

       อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุพุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น 1 ใน 4 เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล

       อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หมายถึง อุบาสิกาผู้มีศีล 8 เป็นอาภรณ์ประดับกาย วาจา ใจ และปฏิบัติตามทางสายกลาง คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมงดงามและบริสุทธิ์ ประดุจดอกไม้แก้วแรกแย้ม กายภายนอกก็ผุดผ่องใสด้วยอานุภาพแห่งศีล กายธรรมภายในที่เป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธะ ก็สุกใสสว่าง ด้วยอานุภาพแห่งสมาธิและปัญญา เช่นนี้จึงได้ชื่อว่า เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง ยิ่งบังเกิดขึ้นมากเพียงใด ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาก็ยิ่งมั่นคงถาวรเพียงนั้น

       จากโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 แสนคน เมื่อวันที่ 8-15 มีนาคม 2553 และโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 5 แสนคน เมื่อวันที่ 16-29 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ทำให้สตรีชาวพุทธหลายแสนคน    ได้มีโอกาสบวชเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ได้เรียนรู้ธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แม้หลังอบรมไปแล้ว ก็ตั้งใจรักษาศีล ปฏิบัติธรรมเป็นปกติ เกิดกระแสการทำความดี กระแสการปฏิบัติธรรม ไปทุกภาคส่วนในสังคมไทย จึงเกิดกระแสเรียกร้องจากทุกภาคส่วนให้จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องดังนั้น คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัด  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน ขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนา ให้สตรีชาวพุทธนับล้านคน กลายเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย อันหมายถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และการพัฒนาศีลธรรมของโลกให้รุ่งเรืองสืบต่อไป

 

One Million Upasika Kaew: One Million Corners of Peace

       In Budddhism, a lady who takes refuge in the triple gem and supports the Buddhist activities is called an Upasika. Since Lord Buddhas time, Upasikas have played an important role in patronizing the temples and the monks and are considered a part of the four main groups of Buddhists: Bhikku, Bhikkuni, Upasok, Upasika. An example of an Upasika worth mentioning is Maha Rattana Upasika Visakha, who built Bubbharam, an important Buddhist temple.

       Upasika Kaew is a morality training program for ladies to explore the eight precepts and follow the Middle Way, which is a path of enlightenment and purity. The ladies who take part in this program will learn about discipline and it is repetitive to keep their body and their mind pure and bright. This training program will improve the morality level in both Thailand and Buddhism as a whole.

       Therefore, the Religion, Art and Culture Commissioners of the House of Representatives, Wat Phra Dhammakaya, the Dhammakaya Foundation, the Village Leader Association of Thailand and the International Buddhist Society as well as the other patrons are organizing this 500,000 mass Upasika Kaew training program from 16-29 December, 2553 B.E. at training temples every district across Thailand. The aim is not only to improve ethical conduct of Thai ladies and be good citizens of the society they belong, but also to help restore the morality of the world.

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนาให้แก่สตรีชาวพุทธได้เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง

2. เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งดังเช่นพุทธกาล

3. เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาศีลธรรมของประชาชน

 

ระยะเวลาอบรม

อบรมระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

Training Period

Between 16-29 April 2553 B.E. (15 days) at the training center of every province in Thailand

 

-

 

 

กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม(16 dec)
- เข้าอบรม ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
All participants stand at district training centers around the country.
วันศุกร์ที่ 17-พุธที่ 29 ธันวาคม - สมาทานรักษาศีล 8
- เจริญสมาธิภาวนา
- อบรมวัฒนธรรมชาวพุทธ
-Training
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม(25 dec)

- รับผ้าสไบแก้วและประกอบพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว ณ วัดพระธรรมกาย

-Get Sabai cloth(sign of ubasika)  at the ordination ceremony at Wat Phra Dhammakaya.

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม

- อบรม (ต่อ) ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

-continue train

วันพุธที่ 29 ธันวาคม(29 dec)

- วันสุดท้ายของการอบรมอุบาสิกาแก้ว

-final day of course

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. หญิงแท้ อายุระหว่าง 15 - 65 ปี

2. นับถือพระพุทธศาสนา

3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจิต โรคประสาท หรืออื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

4. สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม

5. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

Qualifications of participants.

1. women between the ages of 15 to 65 years.
2. Healthy . Non-infectious neuralgia, or other serious mental disorder that hinders training
3. You can keep all the eight sila principles  ( eight training rules) 
3.1 To abstain from destroying life
3.2 To abstain from taking what is not given, that is not taking belongings from others.
3.3 abstaining from incelibacy, or no sexual contact
3.4 To abstain from false speech, to speak something that is not true.
3.5 To abstain from wine, liquor and intoxicants that causes negligence.
3.6 To abstain from eating at improper times (after 12.00 pm)
3.7 do not to use any make-up or perfume
3.8 To abstain from high and luxurious beds and seats
4. Is easy to eat . Not be a burden to others.

How to apply You may
1.Apply through the call center (+66-2-831-1234) or +087-707-7771 to 3,
2.Apply by search contact telephone at www.dmycenter.com
3.Apply at the training center every district throughout Thailand,
4.Apply through the program district coordinators nearby,
5.For foreigner suggest  POP-HOUSE training center  tel  082-790-7207,    087-495 1616,0882278185

 

การรับสมัคร

1. สมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทร 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3

2. สมัครติดต่อหัวหน้าศูนย์อบรม ผ่านฐานข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต ที่นี่

3. เดินทางสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

4. สมัครผ่านผู้ประสานงานโครงการในอำเภอของท่าน

ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา
๑. เสื้อขาว (แบบสุภาพ คอปิดมีแขน ไม่บาง ไม่รัดรูป)
และผ้าถุงสีขาวสำหรับใส่อบรม   
ยาวเหนือข้อเท้า จำนวนเพียงพอสำหรับ การอบรม
๒. เสื้อกันหนาวสีขาวหรือสีสุภาพ ๑ ตัว
๓. เสื้อทับ, กระโปรงซับใน ๒-๓ ชุด
๔. ผ้าถุงสีเข้มสำหรับใส่อาบนา ๑-๒ ผืน
๕. ผ้าคลุมเข่าสีขาว ๑ ผืน
๖. ผ้าเช็ดตัว ๑ ผืน
๗. ผ้าห่ม ๑ ผืน หรือถุงนอน ๑ ฤง
๘  ไฟฉายพร้อมถ่าน ๑ ชุด
๙. ยาประจำตัว
๑๐. รองเท้าแตะ ๑ คู่
๑๑. ไม้แขวนเสื้อ, ไม้หนีบผ้า
๑๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่, ยาสีฟืน, แปรงสีฟัน, ยาสระผม, ขันอาบนํ้า เป็นต้นสอบถาม โทร 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3

 

-

ที่ปรึกษาโครงการ

ประธานที่ปรึกษา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 
 
MV ชวนบวช


กรรมการที่ปรึกษา

1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
2. พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
3. พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
4. พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓) วัดยานนาวา
5. พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
6. พระพรหมสุธี ( เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
7. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
8. พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗) วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง
9. พระพุทธวรญาณ(ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.๖) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
10. พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙) วัดทินกรนิมิต
11. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
12.พระธรรมกิตติเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
13. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖) วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
14. พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
15. พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
16. พระธรรมคุณาภรณ์ (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙) วัดสามพระยาวรวิหาร
17. พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
18. พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙) วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
19. พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
20. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
21. พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
22. พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙) วัดชลประทานรังสฤษฎ์
23. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙) วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
24. พระเทพวีราภรณ์ (นิมิต ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔) วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา
25. พระเทพสุธี (สงคราม อสิญาโณ ป.ธ.๙) วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฏร์ธานี
26. พระราชปริยัตยาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.๕) วัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
27. เจ้าคณะจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน
2.คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
3.วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
4.สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
5.ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

1. คณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
2. คณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร
3. คณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา วุฒิสภา
4. กระทรวงมหาดไทย
5. กระทรวงศึกษาธิการ
6. กระทรวงวัฒนธรรม
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์
8. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
9. จังหวัดปทุมธานี
10. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
11. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
12. กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
13. กรมกิจการพลเรือนทหารบก
14. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
15. กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
16. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
17. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑
18. กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
19. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข
20. สมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย
21. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
22.สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
23.สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
24. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
25. สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
26. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
27. สภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ
28. V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก
29. สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติและเครือข่าย
30. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
31. คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ทุกจังหวัด
32. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย
33. ชมรมอุบาสิกาแก้วทั่วประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้อุบาสิกาแก้ว ผู้ทำนุบำรุง และอุปถัมภ์ปกป้องพระพุทธศาสนาถึง 1 ล้านคน
2.ได้ฟื้นฟูศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธในชุมชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศไทย
3.เป็นมหากุศล สร้างความร่มเย็นและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินไทย
4.ผู้บวชอุบาสิกาแก้วได้หลักธรรมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง